Sygn. akt II W 161/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Grajewie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Frączek

Protokolant: Piotr Gosiewski

w obecności oskarżycieli: -------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 29 kwietnia 2019 roku, 9 maja 2019 roku i 27 września 2019 roku sprawy przeciwko:

D. M. (1)

synowi R. i K. z d. S.

urodz. (...) w S.

obwinionemu o to, że:

W dniu 27 kwietnia 2019 roku około godziny 17:10 na stadionie miejskim przy ul. (...) w G. woj. (...) w trakcie trwania meczu piłki nożnej mającego charakter imprezy masowej w ramach rozgrywek o mistrzostwo IV ligi pomiędzy drużynami (...) i S. A. używał elementów odzieży zasłaniając twarz w celu uniemożliwienia identyfikacji osoby,

tj. o wykroczenie z art. 57a u.o.b.i.m.

1.  Obwinionego D. M. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 27 kwietnia 2019 roku pomiędzy godzinami 17:05 a 17:13 na stadionie miejskim przy ul. (...) w G. woj. (...), w trakcie trwania meczu piłki nożnej mającego charakter imprezy masowej w ramach rozgrywek o mistrzostwo IV ligi pomiędzy drużynami (...) i S. A., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową w celu uniemożliwienia rozpoznania osób posiadających środki pirotechniczne, osób które zasłoniły twarze kominiarkami, szalikami, zasłoniły swoje ciała kombinezonami malarskimi, a także zasłonił twarz okularami przeciwsłonecznymi w celu istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, tj. za winnego popełnienia czynu z art. 57 a ustawy z dnia 20.03.2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych i za to, na podstawie art. 57a ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wymierza mu karę grzywny w kwocie 3.800,- (trzech tysięcy ośmiuset) złotych.

2.  Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych orzeka wobec obwinionego D. M. (1) środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe przez okres 4 (czterech) lat.

3.  Na podstawie art. 82 § 3 kpw na poczet orzeczonej obwinionemu kary grzywny zalicza okres zatrzymania obwinionego w sprawie od dnia 27.04.2019 r. godzina 17:10 do dnia 29.04.2019 r. godz. 12:15, czyli dwa dni i przyjmując, że jeden dzień zatrzymania odpowiada grzywnie w wysokości 200,- (dwustu) złotych grzywny ustala, że do uiszczenia pozostaje grzywna w kwocie 3.400,- (trzech tysięcy czterystu) złotych.

4.  Na podstawie art. 44 § 5 kpw w zw. z art. 231 § 1 kpk nakazuje dalsze przechowywanie w aktach sprawy dowodu rzeczowego w postaci kominiarki (k. 11).

5.  Zwalnia obwinionego od ponoszenia opłaty sądowej i wydatków w sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa.

Sygn. akt II W 161/19

UZASADNIENIE

Komenda Powiatowa Policji w G. wniosła o ukaranie D. M. (1) za to, że w dniu 27 kwietnia 2019 roku około godziny 17:10 na stadionie miejskim przy ul. (...) w G. woj. (...) w trakcie trwania meczu piłki nożnej mającego charakter imprezy masowej, w ramach rozgrywek o mistrzostwo IV ligi pomiędzy drużynami (...) i S. A., używał elementów odzieży zasłaniając twarz w celu uniemożliwienia identyfikacji osoby, tj. o wykroczenie z art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Na podstawie całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 kwietnia 2019 roku w G., na stadionie miejskim przy ul. (...), odbywał się mecz o mistrzostwo IV ligi pomiędzy drużynami (...) i S. A.. Mecz ten miał charakter imprezy masowej. D. M. (1) znajdował się w sektorze kibiców S. A.. Pomiędzy godzinami 17:05 a 17:13, w trakcie trwania meczu, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozłożył i trzymał flagę wielkoformatową, którą rozwinięto w celu uniemożliwienia rozpoznania osób posiadających środki pirotechniczne, osób które zasłoniły twarze kominiarkami, szalikami, zasłoniły swoje ciała kombinezami malarskimi. D. M. (2) w trakcie meczu zasłonił również twarz okularami przeciwsłonecznymi w celu istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie następujących dowodów: częściowo na podstawie wyjaśnień obwinionego D. M. (1) składanych na rozprawie w dniu 09.05.2019r., 27.09.2019r., zeznań świadka A. P. składanych na rozprawie w dniu 27.09.2019r. zeznań świadka E. J. składanych na rozprawie w dniu 27.09.2019r., notatki urzędowej z interwencji k. 1, zgłoszenia o interwencji policji k. 4, protokołu zatrzymania osoby k. 5, protokołu przeszukania osoby k. 8-11, protokołu zatrzymania rzeczy k. 35-38, decyzji Burmistrza Miasta G. k. 40-42.

D. M. (1) będąc słuchany jako obwiniony przez tut. Sądem nie przyznał się do winy oraz odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie. Na rozprawie w dniu 27.09.2019r. potwierdził, że rozpoznał siebie na odtwarzanych nagraniach. Wskazał, że był ubrany w dresy adidasa – ciemno-niebieskie, miał na sobie czarną bluzę z napisem „Pit bull” na klatce, a także miał opaskę usztywniającą na lewym łokciu. Wyjaśnił, iż w momencie gdy flaga „sektorówka” zjechała w dół, on tam stał i pozostał na miejscu. Na rozprawie w dniu 09.05.2019 roku i 27.09.2019 roku wskazał, że w kominiarkę znalezioną przy nim miał dlatego, że podniósł ją z ziemi na żądanie funkcjonariusza Policji. Wyjaśnił, iż kominiarka nie stanowi jego własności.

Sąd zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie obwiniony nie kwestionował swojego pobytu na meczu. Wyjaśnienia D. M. (1) zasługują na obdarzenie ich wiarą w zakresie w jakim zaprzeczał, że podczas meczu zasłaniał twarz kominiarką, jednakże nie zasługują na obdarzenie ich wiarą w zakresie, w jakim zaprzecza, że popełnił wykroczenie.

W tym zakresie wyjaśnienia obwinionego sprzeczne są z nagraniem z dnia 27.04.2019r. przebiegu meczu piłki nożnej pomiędzy (...), a S. A. k. 38.

Na nagraniach znajdujących się na dwóch płytach znajdują się pliki oznaczone numerami (...) i ch02_ (...). Ich odtworzenie pozwala na zauważenie, że w dniu 27 kwietnia 2019 roku pomiędzy godzinami 17:05 a 17:13 D. M. (1) ubrany w długie dresowe spodnie Adidasa, czarną bluzę z napisem Pit B. z przodu, z wizerunkiem czaszki z tyłu, mający zabandażowany lewy łokieć, razem z innymi osobami rozłożył flagę wieloformatową, pod która ukrył się wraz z innymi osobami. Po zwinięciu flagi na trybunie pojawiały się osoby, które dysponowały środkami pirotechnicznymi (racami), które zasłoniły twarze kominiarkami, szalikami, zasłoniły swoje ciała kombinezami malarskimi. Rozłożenie oraz trzymanie flagi wielkoformatowej miało na celu umożliwienie innym osobom założenia kombinezonów malarskich, zasłonięcie twarzy, wydobycie ukrytych przed ochroną środków pirotechnicznych (rac). Ponadto, na nagraniach widać, że po złożeniu flagi obwiniony zasłonił twarz okularami przeciwsłonecznymi. W ocenie Sądu zrobił to w celu utrudnienia rozpoznania jego osoby. Nagrania wskazują na to, że w dniu 27.04.2019 roku po godzinie 17.00 nie było rażącego słońca i kibice meczu w większości nie mieli na sobie okularów przeciwsłonecznych. Założenie okularów przeciwsłonecznych przez obwinionego nie może być oceniane inaczej jak próba utrudnienia identyfikacji w sytuacji, w której osoby pilnujące porządku na meczu przystąpiły do gaszenia rozrzuconych rac.

Z zeznań świadka A. P., złożonych na rozprawie w dniu 27.09.2019r. oraz z treści notatki urzędowej z k. 1 wynika, iż w dniu 27.04.2019 r. w ramach zabezpieczenia meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami (...)S. A. odbywającego się na stadionie przy ul. (...) w G., około godz. 17:05 kibice drużyny S. A. po rozłożeniu flagi sektorowej, ubrali białe kombinezony oraz kominiarki zakrywające twarz, uniemożliwiające ich identyfikację. Na polecenie dowódcy akcji, wspólnie z Oddziałem Prewencji policjanci z G. weszli do sektora zajmowanego przez kibiców S. A.. Świadek zeznał, iż od razu został skierowany do osób, które brały czynny udział w zajściu. Osoby te zostały oddzielone od osób które nie zakłócały przebiegu imprezy. Oddział Prewencji dokonał rozdzielenia tych osób. Ponadto wskazano mu osoby, które mogły mieć przy sobie jakieś rzeczy, przedmioty, typu kominiarki, flagi albo pozostałości kombinezonów malarskich. Świadek nie widział, aby obwiniony miał na twarzy kominiarkę, gdyż na miejsce został skierowany po Oddziałach Prewencji. Podkreślił, iż D. M. (1) posiadał przy sobie kominiarkę.

Świadek E. J. w zeznaniach złożonych na rozprawie w dniu 27.09.2019 r. potwierdziła okoliczności wskazane przez drugiego funkcjonariusza Policji – A. P.. Potwierdzała, że nie widziała, aby obwiniony zakładał kominiarkę na twarz, albo ją zdejmował. Widziała, jak trzymał ją w ręku, przy czym weszła na stadion po Oddziałach Prewencji.

W ocenie Sądu zeznania powyższych świadków zasługują na obdarzenie ich wiarą. Świadkowie są funkcjonariuszami Policji, nie znali uprzednio obwinionego. Nie mieli powodów, aby składać zeznania na jego niekorzyść. Ponadto zetknęli się z obwinionym wyłącznie dlatego, iż wykonywali swoje obowiązki służbowe.

W sprawie nie ma wątpliwości, że mecz rozgrywany w dniu 27.04.2019 roku miał charakter imprezy masowej (por. treść decyzji Burmistrza Miasta G. k. 40-42). Nie ma także wątpliwości, że zatrzymanie obwinionego miało miejsce w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego wykroczenia (por. treść zgłoszenia o interwencji policji k. 4, protokołu zatrzymania osoby k. 5). Podczas przeszukania obwinionego ujawniono przy nim kominiarkę (por. treść protokołu przeszukania osoby k. 8-11).

W ocenie Sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie, że obwiniony podczas imprezy masowej zasłaniał twarz kominiarką. Nie ma podstaw do tego, aby nie wierzyć, że na żądanie funkcjonariusza Oddziału Prewencji KWP w B. podniósł kominiarkę, która nie należała do niego.

Pomimo tego, Sąd stoi na stanowisku, że obwiniony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej – u.b.i.m.).

Zgodnie z art. 57 a wskazanej ustawy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł ten, kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby. Znamiona wykroczenia z art. 57a u.b.i.m. zostały określone bardzo szeroko. Nie zakładają żadnego – poza uniemożliwieniem lub istotnym utrudnieniem rozpoznania osoby – dalszego celu sprawcy. Jak się wskazuje w komentarzach do ww. ustawy, np. publikacji Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz pod red. C. K., wyd. II, opublikowany LEX/el. 2017, „Do zachowania anonimowości wykorzystywane są m.in. flagi, transparenty oraz inne elementy oprawy, jak np. tzw. sektorówki, czyli wielkie flagi rozciągane nad głowami kibiców na sektorze bądź na całej trybunie. Anonimowości sprawcy służyć ma także ubiór, tożsamy z ubiorem pozostałych osób obecnych na trybunach stadionu, np. koszulki lub bluzy o jednakowym kolorze i wzornictwie. Stosowaną metodą jest także zmiana odzieży w trakcie trwania imprezy sportowej. Do dyspozycji art. 57a u.b.i.m. można zaliczyć także sytuację, w której osoba używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia identyfikacji innej osoby lub jej rozpoznania”. Orzecznictwo sądowe także nie pozostawania wątpliwości, że wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 57 a u.b.i.m. celowe rozłożenie przez kibiców flagi tzw. sektorówki w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację/rozpoznanie osób znajdujących się pod flagą, które następnie używały środków pirotechnicznych (por. wyrok Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29.10.2018r., w sprawie o sygn. akt: II W 764/18, wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 18.04.2019 roku wydany w sprawie II W 809/18, obydwa opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych).

Sąd stoi na stanowisku, iż obwiniony rozwijając i przytrzymując rozwiniętą flagę wielkoformatową, w czasie trwania meczu piłkarskiego, który był imprezą masową, miał świadomość, iż rozwinięcie przez niego i innych kibiców flagi wielkoformatowej uniemożliwi utrudni identyfikację osób, które korzystając z osłony tego przedmiotu nałożą kombinezony malarskie i zakryją twarze. Dodatkowo, obwiniony zakładając ciemne okulary w sytuacji, w której słońce nie raziło uczestników meczu, także działał w celu istotnego utrudnienia własnej identyfikacji.

Zachowaniem swoim D. M. (1) wyczerpał znamiona wykroczenia z art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wymierzając karę obwinionemu Sąd oparł się na dyrektywach wymiaru kary zawartych w art. 33 kw.

W ocenie Sądu społeczna szkodliwość przypisanego obwinionemu czynu jest duża. Działanie obwinionego było podejmowane po to, aby umożliwić innym osobom zakłócenie meczu. D. M. (1) działał wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które przygotowały na mecz elementy ubioru zasłaniające twarze, a także przygotowały race mające zakłócić przebieg meczu. W tej sytuacji działanie obwinionego uznać należy za wysoce naganne.

Okolicznością łagodzącą jest brak dotychczasowej karalności D. M. (1) za wykroczenia (k. 45).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd wymierzył obwinionemu za przypisany mu czyn kare grzywny w kwocie 3800,- złotych. Kara grzywny w wysokości 3.800,- złotych jest karą sprawiedliwą oraz adekwatną zarówno do stopnia społecznej szkodliwości czynu, jak i zawinienia obwinionego. Powinna również spełnić oczekiwaną rolę w zakresie prewencji ogólnej, jak i szczególnej. Sąd uznał, że wymierzona kara grzywny pozwoli obwinionemu na podjęcie refleksji nad popełnionym przez niego wykroczeniem, jak również odniesie swój skutek w zakresie oddziaływania na społeczeństwo, przekonując o braku pobłażania do zachowań takich, jak obwinionego, podejmowanych podczas sportowych imprez masowych. Kara ta uwzględnia możliwości majątkowe obwinionego, który pracuje, osiąga wynagrodzenie w wys. 2300 złotych miesięcznie, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu (k. 45).

Na poczet kary grzywny, zgodnie z art. 82 § 3 kpw Sąd zaliczył okres zatrzymania obwinionego w sprawie od dnia 27.04.2019 r. godzina 17:10 do 29.04.2019 r. godz.: 12:15, czyli dwa dni oraz przyjął, iż jeden dzień zatrzymania odpowiada grzywnie w wysokości 200,- złotych grzywny.

Z uwagi na przypisanie D. M. (1) wykroczenia z art. 57a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Sąd na podstawie art. 65 ust. 2 wyżej skazanej ustawy, zobowiązany był orzec wobec obwinionego środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe, przy czym długość tego zakazu określono na 4 lata. W ocenie Sądu czas ten będzie wystarczający, aby uświadomić obwinionemu naganność jego zachowania.

Mając na uwadze, że obwiniony zaprzeczał, aby znajdująca się w aktach sprawy kominiarka stanowiła jego własność – na podstawie art. 44 § 5 kpw w zw. z art. 231 § 1 kpk nakazano dalsze przechowywanie jej w aktach sprawy.

Na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 121 § 1 kpw, Sąd zwolnił obwinionego od ponoszenia opłaty sądowej i wydatków w sprawie, obciążając nimi Skarb Państwa, uznając, że wymierzona kara grzywny jest odpowiednio dolegliwa.

Nie będzie omawiany jako niemający znaczenia dla ustalenia stanu faktycznego, kwalifikacji prawnej czynu oraz wymiaru kary dowód w postaci: oświadczenia k. 6, danych osobopoznawczych obwinionego k. 46-47.