Sygn. akt III Cz 200/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk

Sędziowie: Sądu Okręgowego Marcin Rak

Sądu Okręgowego Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku H. A. w S.

przeciwko dłużniczce E. R.

na nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia dłużniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt VIII Co 1573/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 200/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 30 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w (...) na podstawie art. 787 k.p.c. nadał prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 6 września 2013r. przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1392512/13 klauzulę wykonalności przeciwko małżonce dłużnika, z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską (pkt 1). Nadto, zasądził od małżonki dłużnika na rzecz wierzyciela 110 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, na mocy art. 98,108 i 109 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c. W uzasadnieniu wskazał, że z przedłożonej do wniosku dokumentacji wynika, iż dłużnicy pozostają w związku małżeńskim, są współwłaścicielami nieruchomości, zaś małżonka dłużnika wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu przez współmałżonka w wysokości wskazanej w umowie kredytu.

Zażalenie na to postanowienie złożyła dłużniczka, zarzucając naruszenie art. 787 k.p.c. poprzez nadanie klauzuli wykonalności. Domagała się zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia przez oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności oraz zasądzenia od wierzyciela na swoją rzecz kosztów postępowania. Wywodziła, że nie znała treści umowy kredytu zawartej przez małżonka oraz nie pamięta, aby wyrażała zgodę na zaciągnięcie kredytu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 787 k.p.c. w postępowaniu klauzulowym sąd bada, czy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Okoliczność ta winna zostać wykazana przez wierzyciela dokumentem urzędowym lub prywatnym.

Z przedłożonej do wniosku dokumentacji wynika, że dłużnicy pozostają w związku małżeńskim. Wierzyciel przedstawił również kserokopię umowy kredytu zawartej przez dłużnika oraz oświadczenia małżonka dłużnika o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu. Dokumenty te zostały uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym, w trybie art. 129 § 3 k.p.c.

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego należało zatem uznać za prawidłowe i nie mogły go wzruszyć przedstawione w zażaleniu argumenty.

Reasumując, Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Marcin Rak