Sygn. akt III Cz 287/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Magdalena Balion - Hajduk

Sędziowie: Sądu Okręgowego Marcin Rak

Sądu Okręgowego Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Giełdy Praw Majątkowych (...) Spółki akcyjnej w W.

przeciwko P. W.

na nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia dłużnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I Co 587/18

postanawia:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od dłużnika na rzecz wnioskodawcy 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Marcin Rak

Sygn. akt III Cz 287/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 21 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy w (...)nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z 4 kwietnia 2001r. wydanemu w sprawie o sygn. akt VI Nc 205/01 na rzecz (...) (...)w W., na którą przeszło uprawnienie wierzyciela (...) w W.. Uzasadniając wskazał, że wierzyciel wykazał dokumentem urzędowym przejście uprawnień poprzedniego wierzyciela, wynikające ze wskazanego nakazu zapłaty. Rozstrzygnięcie to zapadło na podstawie art. 788 k.p.c. i art. 770 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożył dłużnik, domagając się jego uchylenia. Wywodził, że odpis nakazu zapłaty został wysłany na adres, pod którym dłużnik nie mieszka od sierpnia 2016r.

Wierzyciel wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie na swoją rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Zgodnie z treścią art. 788§1 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym. W postępowaniu klauzulowym sąd nie może wnikać w treść tytułu egzekucyjnego, ani kwestionować istnienia uprawnienia wierzyciela, czy też obowiązków dłużnika.

W rozpoznawanej sprawie wierzyciel dołączył do wniosku poświadczoną za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie radcę prawnego kopię wyciągu umowy przelewu wierzytelności z 29 września 2010r. oraz wyciąg z oświadczenia nr 15 z 18 kwietnia 2018r. o przeniesieniu wierzytelności. Z dokumentów tych wynika jednoznacznie okoliczność przejścia uprawnień pierwotnego wierzyciela na rzecz (...) w W..

Przedstawione w zażaleniu argumenty dotyczące prawidłowości doręczenia dłużnikowi odpisu nakazu zapłaty oraz braku wiedzy dłużnika w zakresie prowadzonej

przeciwko niemu egzekucji winny być zgłoszone nie w trybie art. 788 k.p.c., a w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Dlatego też Sąd Okręgowy oddalił zażalenie uznając jako bezzasadne, a to na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397§2 k.p.c. i 13§2 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego orzekł na podstawie §8 ust. 1 pkt 14 w związku z §10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2018r., poz. 265 t.j.).

SSO Barbara Braziewicz SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Marcin Rak