Sygn. akt XIII Ga 800/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Matysik

po rozpoznaniu w dniu 03 października 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 07 listopada 2018 roku, sygn. akt XIII GC 1349/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz M. L. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.