Sygn. akt III K 88/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2019r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : SSO Karin Kot

Protokolant: Patrycja Poczynek

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze - Marcina Molędy

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019r. sprawy karnej

D. Ś.

syna A. i E. z domu G.

urodz. (...) w J.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 14 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 36/19 na karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym obejmującym wyroki:

a.  łączny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie II K 582/18, zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie VI Ka 633/18, którym orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, obejmującym:

- wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 1528/17 za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 16 stycznia 2017r. skazujący na karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym oraz

- wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 1702/17 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 września 2017r. skazujący na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

b.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2018r.w sprawie II K 1319/18 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 24 maja 2018r. na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 23 maja 2018r. na karę 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, którym orzeczono karę łączną 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 24 maja 2018r. od godziny 16:55 do godziny 18:35 przy przyjęciu, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności,

2.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie IIK 1496/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 17 kwietnia 2018r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnionych w dniach 18 kwietnia 2018r., 19 kwietnia 2018r. oraz 20 kwietnia 2018r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wonności, za czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 4 maja 2018r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. popełnionych w dniu 27 maja 2018r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 4 maja 2018r. od godziny 1:30 do godziny 2:25 oraz w dniu 6 czerwca 2018r. od godziny 10:10 do godziny 13:50 przy przyjęciu, że okres zatrzymania wynosi dwa dni,

3.  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2019r. w sprawie IIK 25/19 za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. popełnione w dniu 13 lutego 2019r. na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 kwietnia 2018r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 2 marca 2019r. godzina 19:30 do dnia 5 marca 2019r. godzina 19:30,

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 86 § 1, 3 i 4 k.k. i art. 91 § 2 k.k. karę łączną ograniczenia wolności oraz kary łączne pozbawienia wolności opisane w punktach 1 - 3 części wstępnej wyroku łączy i orzeka wobec skazanego D. Ś. karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. zalicza skazanemu D. Ś. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie II K 1319/18 w dniu 24 maja 2018r. od godziny 16:55 do godziny 18:35, okres zatrzymania w sprawie IIK 1496/18 w dniu 4 maja 2018r. od godziny 1:30 do godziny 2:25 oraz w dniu 6 czerwca 2018r. od godziny 10:10 do godziny 13:50 przy przyjęciu, że okres zatrzymania wynosi dwa dni, okres tymczasowego aresztowania w sprawie III K 25/19 od dnia 2 marca 2019r. godzina 19:30 do dnia 5 marca 2019r. godzina 19:30 oraz wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu,

III.  pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania,

IV.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

D. Ś. urodz. (...) w J. został skazany:

4.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 14 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 36/19 na karę łączną dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym obejmującym wyroki:

c.  łączny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie II K 582/18, zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie VI Ka 633/18, którym orzeczono karę łączną dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym, obejmującym:

- wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27 marca 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 1528/17 za przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 16 stycznia 2017r. skazujący na karę dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym oraz

- wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 1702/17 za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 13 września 2017r. skazujący na karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym,

d.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie II K 1319/18 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 24 maja 2018r. na karę pięciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym, za czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 23 maja 2018r. na karę dwóch miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym, którym orzeczono karę łączną sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 24 maja 2018r. od godziny 16:55 do godziny 18:35 przy przyjęciu, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności,

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie IIK 1496/18 za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 17 kwietnia 2018r. na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 k.k. i art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnionych w dniach 18 kwietnia 2018r., 19 kwietnia 2018r. oraz 20 kwietnia 2018r. na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 4 maja 2018r. na karę czterech miesięcy pozbawienia wolności oraz za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 k.k. popełnionych w dniu 27 maja 2018r. na karę roku pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu zatrzymania w dniu 4 maja 2018r. od godziny 1:30 do godziny 2:25 oraz w dniu 6 czerwca 2018r. od godziny 10:10 do godziny 13:50 przy przyjęciu, że okres zatrzymania wynosi dwa dni,

6.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2019r. w sprawie IIK 25/19 za przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. popełnione w dniu 13 lutego 2019r. na karę trzech lat pozbawienia wolności oraz za występek z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 5 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w nocy z 5 na 6 kwietnia 2018r. na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, którym wymierzono mu karę łączną trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania od dnia 2 marca 2019r. godzina 19:30 do dnia 5 marca 2019r. godzina 19:30.

(dowód: informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego k. 14-15,

odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 14 marca 2019r. w sprawie o sygn. akt II K 36/19 k. 9,

odpis wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie II K 582/18 k. 18,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23

listopada 2018r. w sprawie VI Ka 633/18 k. 63,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 20

listopada 2018r. w sprawie II K 1319/18 k. 17,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 27

marca 2018r. w sprawie o sygn. akt II K 1528/17 k. 64,

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 12

lutego 2019r. w sprawie IIK 1496/18 k. 2-8,

odpis wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28

maja 2019r. w sprawie IIK 25/19 k. 29-30).

Skazany D. Ś. jest bezdzietnym kawalerem. Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. Jego ojciec od wielu lat przebywa w Irlandii, nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, jest uzależniony od alkoholu. Matka skazanego podejmuje okresowo prace zarobkowe na terenie Niemiec. Skazany do miesiąca maja 2018r. zamieszkiwał wraz z matką w, położonym w J. przy ulicy (...), lokalu komunalnym o powierzchni 56 metrów 2. D. Ś. nie pracował, nie partycypował w kosztach utrzymania, używał środków odurzających. Kiedy nie używał substancji narkotycznych pomagał matce w zakupach, w gotowaniu. W maju 2018r., po interwencji Policji związanej z niewłaściwym zachowaniem skazanego względem matki, zamieszkał on w piwnicy budynku. W tym czasie przychodził do matki aby zjeść posiłek oraz odebrać wyprane rzeczy. Z opinii sporządzonej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w J. wynika, że skazany został dorowadzony do jednostki penitencjarnej w dniu 18 lutego 2019r. Począwszy od dnia 23 marca 2019r. jest on zatrudniony nieodpłatnie, początkowo w charakterze pracownika gospodarczego, zaś od dnia 3 lipca 2019r. wykonuje on obowiązki pomocnika magazyniera. Od początku pobytu w izolacji skazany był dziesięciokrotnie nagradzany regulaminowo za zbieranie plastikowych nakrętek, zdyscyplinowanie oraz prace porządkowe na rzecz oddziału mieszkalnego, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z zatrudnienia. Nie był karany dyscyplinarnie. W związku ze stwierdzanym uzależnieniem od środków odurzających ma wyznaczony termin przyjęcia do oddziału terapeutycznego na dzień 7 października 2020r. Skazany należycie dba o ład i porządek w miejscu zakwaterowania oraz o wygląd osobisty. Nie deklaruje przynależności do podkultury więziennej. Wobec przełożonych przyjmuje postawę regulaminową. Wobec popełnionych przestępstw odnosi się krytycznie. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Zadania zawarte w programie realizuje w następujący sposób: ukończył kurs zawodowy o kierunku „Technolog robót wykończeniowych”, właściwie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zatrudnienia. Poza tym ukończył szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania skazanego w warunkach izolacji opinię o nim uznano za pozytywną. Skazany uiścił na rzecz pokrzywdzonej S. B. kwotę 800 złotych z tytułu naprawienia szkody.

(dowód: wywiad środowiskowy k. 45,

opinia o skazanym k. 47-51,

zaświadczenie o ukończeniu kursu „Technolog robót

wykończeniowych” k. 67

certyfikat z dnia 6 czerwca 2019r. o ukończeniu szkolenia

w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

k. 68,

zeznania świadka E. Ś. k. 69-70,

wyjaśnienia skazanego D. Ś. k. 70 ).

Sąd zważył, co następuje:

Wydanie wyroku łącznego uzależnione jest od istnienia warunków do orzeczenia kary łącznej. Stosownie do treści art. 85 § 1 k.k. Sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, przy czym podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. ( § 2).

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na dowodach zgromadzonych w aktach postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze pod sygnaturą akt sprawy IIIK 88/19, w tym logicznych i spójnych a przez to wiarygodnych zeznaniach świadka E. Ś. oraz wyjaśnieniach skazanego D. Ś., załączonych odpisach wyroków a także danych o karalności skazanego, opinii o skazanym oraz wywiadzie środowiskowym. Powołane dokumenty sporządzone zostały przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie. Żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości. Z tego względu stanowiły one wiarygodną podstawę czynienia w sprawie ustaleń faktycznych.

W będącej przedmiotem osądu sprawie istniała możliwość połączenia skazanemu orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2019r. w sprawie IIIK 25/19 kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo skierowane przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, które połączono wymierzając mu karę łączną trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z karą łączną dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną względem skazanego za występki skierowane przeciwko mieniu oraz czyn przeciwko zdrowiu publicznemu a także karą łączną dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym obejmującą karę łączną dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym wymierzoną w następstwie połączenia wobec skazanego kary dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym za występek skierowany przeciwko mieniu z karą roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym oraz kary łącznej sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym obejmującą odpowiednio kary dwóch miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym oraz pięciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze trzydziestu godzin w stosunku miesięcznym wymierzone za występki godzące w ogólnie pojętą ochronę zdrowia publicznego. Wobec skazanego można zatem orzec jedną karę łączną obejmującą dwie podlegające wykonaniu kary łączne pozbawienia wolności oraz karę łączną ograniczenia wolności. Zgodnie z dyrektywami wymiaru kary łącznej określonymi w przepisie art. 85a k.k. orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie, a akceptowanym przez niniejszy Sąd, na gruncie tych przepisów zachowują znaczenie i funkcje zasady oraz dyrektywy wypracowane w doktrynie i orzecznictwie wymiaru kary łącznej, do czasu tej nowelizacji (por. Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz pod red. W. Wróbla, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja 2015, k. 649). Można odróżnić trzy odmienne reguły łączenia kar: zasadę absorpcji, kiedy kara łączna jest równa najniższej spośród kar jednostkowych, zasadę kumulacji - gdy kara łączna jest równa sumie kar jednostkowych oraz pośrednią zasadę asperacji (absorpcji częściowej). Wymierzając karę łączną, trzeba mieć na uwadze, że jest ona swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie objętym wyrokiem łącznym. Sąd nie rozstrzyga ponownie o stopniu społecznej szkodliwości i winie skazanego w zakresie poszczególnych przestępstw, ale musi rozważyć przedmiotowo - podmiotowy związek między przestępstwami, w zakresie których kary podlegają łączeniu. Im bardziej jest on ścisły, w tym większym stopniu powinno się stosować zasadę absorpcji poszczególnych kar. Przez związek ten należy rozumieć podobieństwo rodzajowe zbiegających się przestępstw, motywację i czas popełnienia każdego z nich. Kara łączna nie jest jednak sposobem na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw. Ma stanowić całościową ocenę jego zachowań, będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnego, reakcją na popełnione czyny. Nie ma ona służyć ograniczeniu odpowiedzialności karnej lecz rzeczywistemu oddaniu zawartości kryminalnej czynów, jakich się dopuścił. Popełnienie większej liczby przestępstw uzasadnia raczej odstępstwo od absorpcji kar niż za nią przemawia. Wymierzenie kary przy zastosowaniu całkowitej absorpcji prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego więcej przestępstw i do praktycznej bezkarności niektórych zachowań zabronionych. Ta zasada, jak i kumulacja kar winny być stosowane wyjątkowo, zaś priorytet ma zasada asperacji, czyli absorpcji częściowej.

Przestępstwa przypisane skazanemu D. Ś. wyrokami podlegającymi łączeniu godziły w przeważającej części w dobro prawne jakim jest mienie oraz ochrona zdrowia publicznego a także w życie i zdrowie oraz mienie. Z drugiej jednak strony należało uwzględnić wielość popełnionych przez skazanego przestępstw, okoliczność, iż działał on w różnych miejscach, na szkodę różnych pokrzywdzonych. Nie bez znaczenia w sprawie pozostawało, iż skazany, który początkowo (począwszy od 16 stycznia 2017r.) popełniał występki godzące głównie w mienie w dniu 13 lutego 2019r. dopuścił się zbrodni skierowanej przeciwko życiu, zdrowiu a także mieniu. Jest on zatem sprawcą niepoprawnym. Okoliczności te przemawiały zdecydowanie za zastosowaniem zasady kumulacji. W będącej przedmiotem osądu sprawie nie sposób nie zauważyć tego, że kary jednostkowe orzekane były bliżej dolnej niż górnej granicy zagrożeń ustawowych, zaś skazany choć przebywając na wolności nie pracował, mieszkając do maja 2018r. wraz z matką nie partycypował w kosztach utrzymania, zażywał narkotyki, w warunkach izolacji więziennej funkcjonuje prawidłowo oczekując na przyjęcie do oddziału terapeutycznego celem podjęcia leczenia związanego ze stwierdzonym u niego uzależnieniem od środków odurzających a opinia o nim została uznana za pozytywną. Poza tym przed osadzeniem uiścił on na rzecz pokrzywdzonej S. B. wynikającą z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 maja 2019r. w sprawie IIK 25/19 kwotę 800 złotych z tytułu naprawienia szkody. Z tych względów niecelowe było oczywiście stosowanie pełnej kumulacji.

Wszystkie powołane okoliczności przemawiały za wymierzeniem D. Ś. kary łącznej w wysokości pomiędzy najsurowszą z kar jednostkowych podlegających łączeniu a ich sumą, a zatem w oparciu o zasadę asperacji. Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł tę karę w wysokości 5 lat pozbawienia wolności. Kara w takim wymiarze zachowuje odpowiednie proporcje pomiędzy skrajnymi zasadami wskazanymi wyżej, w pełni odzwierciedla zawartość kryminalną czynów skazanego, za które orzeczono kary podlegające łączeniu, ale także jego dotychczasową postawę, w tym obok opinii środowiskowej także jego zachowanie po osadzeniu w jednostce penitencjarnej.

Tak wymierzona kara będzie spełniała wobec skazanego cele wychowawcze, a w szczególności uświadomi mu naganność jego zachowania. Prowadzić także będzie w przyszłości do wdrożenia skazanego do poszanowania panującego porządku prawnego. Kara ta nadto będzie spełniała swe cele w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Pozostałe nie podlegające łączeniu orzeczenia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym Sąd pozostawił do odrębnego wykonania (art. 576 § 1 k.p.k.).

Na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 63 § 1 k.k. Sąd zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej 5 lat pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie II K 1319/18 w dniu 24 maja 2018r. od godziny 16:55 do godziny 18:35, okres zatrzymania w sprawie IIK 1496/18 w dniu 4 maja 2018r. od godziny 1:30 do godziny 2:25 oraz w dniu 6 czerwca 2018r. od godziny 10:10 do godziny 13:50 przy przyjęciu, że okres zatrzymania wynosi dwa dni, okres tymczasowego aresztowania w sprawie III K 25/19 od dnia 2 marca 2019r. godzina 19:30 do dnia 5 marca 2019r. godzina 19:30 oraz wszelkie okresy odbytych dotychczas kar pozbawienia wolności zaliczone na poczet kar jednostkowych w wyrokach podlegających połączeniu.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego od kosztów związanych z wydaniem wyroku łącznego albowiem skazany odbywając karę pozbawienia wolności nie ma finansowych możliwości by je uiścić.