Sygn. akt VIII GC 858/18

POSTANOWIENIE

3 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Robert Bury

Protokolant: sekretarz sądowy Edyta Osińska

po rozpoznaniu na rozprawie 26 września 2019 roku

sprawy z powództwa D. G. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) S.

o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie;

2.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1080 zł (jednego tysiąca osiemdziesięciu złotych) tytułem kosztów procesu;

3.  zwrócić powodowi kwotę 1000 zł (jednego tysiąca złotych) tytułem połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

SSO Robert Bury