Sygn. akt IX P 360/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Aleksandra Kasielska

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o nagrodę jubileuszową

I.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 11173,40 zł (jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 40/100 złote),

II.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 559 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.