Sygn. akt II Ka 286/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15 listopada 2019r.

Sąd Okręgowy w Koninie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agata Wilczewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Sobieraj

przy udziale Irminy Juszczak Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koninie

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019r.

sprawy I. F.

oskarżonego z art.278§1k.k. w zw. z art.64§1k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Koninie

z dnia 5 września 2018r. sygn. akt IIK217/17

I.  Uchyla zaskarżony wyrok w całości i na podstawie art.104§1pkt7k.p.w. w zw.
z art.5§1pkt4k.p.w. w zw. z art.45§1k.w. umarza postępowanie karne wobec oskarżonego o przypisany mu czyn z art.119§1k.w.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. N. S. kwotę 516,60zł (w tym VAT) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Agata Wilczewska

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 5 września 2019r. Sąd Rejonowy w Koninie w sprawie
o sygn. akt IIK217/17, oskarżonego I. F. uznał za winnego tego, ze w dniu 20.06.16r.około 13.00 w S., przy ul. (...), gm. S., w salonie (...), dokonał kradzieży 2 gier na konsolę PS4 o wartości 519,98zł, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą
w W., tj. wykroczenia z art.119§1k.w. i za to na podstawie art.119§1k.w. w zw. z art.19k.w. wymierzył mu karę 30 dni aresztu. Na podstawie art.119§4k.w. Sąd orzekł też obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonego kwoty 519,98zł, tytułem równowartości skradzionego mienia.

Powyższy wyrok zaskarżony został przez obrońcę oskarżonego w całości. Obrońca zarzuciła wyrokowi błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść, a polegający na przyjęciu, że I. F. dopuścił się przypisanego mu czynu, mimo iż na takie ustalenia nie pozwala zebrany i ujawniony w sprawie materiał dowodowy.

Nadto zarzuciła obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a mianowicie: art.7k.p.k. w zw. z art.8k.p.w. polegającą na dowolnej, a nie swobodnej ocenie materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego i w konsekwencji skazania oskarżonego, mimo braku podstaw; art4k.p.k. w zw. z art.8k.p.w. poprzez oparcie wyroku wyłącznie na dowodach niekorzystnych dla oskarżonego i pominiecie dowodów przemawiających na jego korzyść; art.410k.p.k. w zw. z art.82§1k.p.w. poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyrku podstaw do orzeczenia wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwoty 519,98zł tytułem równowartości skradzionego mienia i sposobu wyliczenia kwoty.

Obrońca zarzuciła też obrazę prawa materialnego – art.119§4k.w. poprzez jego błędna wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, i przyjęcie, że należy orzec wobec oskarżonego obowiązek zapłaty na rzez pokrzywdzonego kwoty 519,98zł tytułem równowartości skradzionego mienia.

W oparciu o te zarzuty obrońca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku
i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanego mu czynu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Z ostrożności procesowej obrońca wniosła o zwolnienie oskarżonego od kosztów sadowych z uwagi na jego trudną sytuację materialną.

Sąd Odwoławczy zważył, co następuje.

Apelacja obrońcy okazała się celowa.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przypisany oskarżonemu czyn
z art.119§1k.w., został popełniony w dniu 20.06.16r.

Zgodnie natomiast z przepisem art.45§1k.w., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.06.17r., karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie wszczęto postepowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Ponieważ od dnia 20.06.16r. upłynęły już trzy lata. Po wydaniu przez Sąd I instancji wyroku w niniejszej sprawie nastąpiło przedawnienie karalności czynu przypisanego oskarżonemu, stad zgodnie z art.104§1pkt7k.p.w. w zw. z art.5§1pkt4k.p.w. w zw. z art.45§1k.w. postępowanie karne o ten czyn należało umorzyć, uchylając wyrok Sądu I instancji.

Dlatego zgodne z art.437§1i2k.p.k. Sąd odwoławczy orzekł jak
w wyroku.

O kosztach procesu za postępowanie odwoławcze Sąd orzekł zgodnie
z art.634k.p.k. w zw. z art.632pkt2k.p.k. obciążając nimi Skarb Państwa.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata
z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714), Sąd zasądził na rzecz adw. N. S. kwotę 516,60zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

SSO Agata Wilczewska