WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - staż. A. S.

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 roku na rozprawie

sprawy B. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o emeryturę

na skutek odwołania B. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 25 kwietnia 2019 roku znak (...)

z mienia zaskarżoną decyzję i przyznaje B. J. prawo do emerytury od dnia 1 kwietnia 2019 roku.