Sygn. akt VIII U 2918/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie :

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Domańska Jakubowska

Protokolant : stażysta Małgorzata Pokorska

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy K. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z odwołania K. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 9 maja 2019 roku znak (...) o uchylenie prawomocnej decyzji z dnia 24 lipca 2013 roku znak (...) i prawo do przeliczenia emerytury od 2013r.

1.  zmienia zaskarżoną decyzję tylko w ten sposób ,że dodatkowo przyznaje wnioskodawczyni K. P. prawo do przeliczenia emerytury, przyznanej decyzją z dnia 24 lipca 2013 roku bez pomniejszania jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, od dnia 1 kwietnia 2016 roku;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie.