Sygn. akt III Cz 1280/19

POSTANOWIENIE

Dnia 1 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Magdalena Balion - Hajduk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 października 2019r. w G.

sprawy z powództwa F. S.

przeciwko (...) w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt I C 556/18

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1280/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w R. postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. odrzucił pozew F. S. o zasądzenie od pozwanego (...) w R. kwoty 6.804,09 zł tytułem odszkodowania za zniszczone w 2016 roku uprawy wskutek działania dzików i saren na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 199 § 3 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach procesu

Zarzucił naruszenie art. 108 k.p.c. w związku z art. 98 k.p.c. poprzez niezastosowanie tych przepisów i pominięcie w postanowieniu o odrzuceniu pozwu kwestii kosztów procesu.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zawarcie w nim rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu, tj. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada wnoszenia środków odwoławczych jedynie od orzeczeń istniejących. Wydane przez Sąd orzeczenie istnieje tylko przy dochowaniu jego cech zewnętrznych pozwalających na stwierdzenie jego autentyczności jako aktu wydanego przez Sąd, który zgodnie z przepisami konstytucji, jest jedynym organem sprawującym wymiar sprawiedliwości.

W zaskarżonym postanowieniu brak jest formalnego substratu rozstrzygnięcia o obowiązku zwrotu kosztów procesu albowiem Sąd jedynie odrzucił pozew. Wskazane powyżej rozstrzygnięcie jednoznacznie wskazuje, że rozstrzygnięcie o kosztach procesu (w sensie materialnym) nie istnieje, czego konsekwencją jest niemożliwość jego zaskarżenia. Czyni to niniejsze zażalenie niedopuszczalnym albowiem strona pozwana mogła żądać uzupełnienia postanowienia w tym zakresie, co zresztą dokonała pismem z dnia 16 listopada 2018r..

Wobec powyższego Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie pozwanej na podstawie art. 373 k.p.c. i 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz