Sygn. akt XIII Ga 806/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
w sprawie z powództwa W. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą S. w S. przeciwko (...) spółce akcyjnej
w W. o zapłatę

w punkcie 1 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.200,00 złotych wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

a.  4.900,00 złotych od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia zapłaty,

b.  300,00 złotych od dnia 25 marca 2018 roku do dnia zapłaty;

w punkcie 2 oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

w punkcie 3 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.658,67 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

oraz w punkcie 4 nakazał zwrócić ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz:

a.  powoda kwotę 35,00 złotych tytułem nadpłaconej opłaty sądowej od pozwu oraz kwotę 117,60 złotych tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki;

b.  pozwanej kwotę 189,92 złotych tytułem niewykorzystanej zaliczki.

( wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt V GC 112/18 k. 177, uzasadnienie k. 187-190)

Apelację od powyższego wyroku złożyła pozwana (...) spółka akcyjna w W., zaskarżając wyrok w części uwzględniającej powództwo co do kwoty 300,00 złotych wraz odsetkami ustawowymi od tej kwoty oraz części rozstrzygającej
o kosztach procesu. ( apelacja, k. 198-200)

W piśmie z dnia 04 grudnia 2019 roku powód cofnął powództwo co do kwoty 300,00 złotych wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zrzekł się roszczenia w tym zakresie. Jednocześnie powód wniósł o umorzenie postępowania w zakresie kwoty 300 złotych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie, o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego za I instancję, umorzenie postępowania apelacyjnego oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. ( pismo procesowe powoda, k. 215-216)

W piśmie z dnia 05 grudnia 2019 roku, pozwana cofnęła apelację oraz wniosła o umorzenie postępowania oraz nieorzekanie o kosztach procesu, w tym kosztach zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji. ( pismo procesowe pozwanej, k. 221)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wbrew literalnej wykładni art. 203 § 1 in fine k.p.c. cofnięcie pozwu może być dokonane także po wydaniu wyroku, a przed jego uprawomocnieniem się. Cofnięcie pozwu, niezależnie, czy jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, wywołuje konieczność umorzenia postępowania wszczętego przez wniesienie tego pozwu. (por. A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424 12 , Warszawa 2020). Dlatego też Sąd Okręgowy, uznając za dopuszczalne cofnięcie powództwa w niniejszej sprawie ze względu na dobrowolne spełnienie dochodzonego roszczenia przez pozwaną, uchylił zaskarżony wyrok w pkt 1 i 1b co do kwoty 300,00 złotych oraz na podstawie art. art. 386 § 3 w zw. z art. 355 i 391 § 1 kpc umorzył postępowanie w tym zakresie, o czym orzekł w punkcie 1 postanowienia.

Natomiast apelację może cofnąć strona pozwana, jeśli ją wniosła. Na cofnięcie środka odwoławczego nie jest wymagana zgoda strony przeciwnej. Cofnięcie apelacji może nastąpić aż do wydania wyroku przez sąd drugiej instancji, a konkretnie do czasu jego ogłoszenia. (por. A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424 12 , Warszawa 2020)

W następstwie cofnięcia apelacji sąd (pierwszej lub drugiej instancji – w zależności od tego, kiedy nastąpiło cofnięcie) powinien niejako automatycznie umorzyć postępowanie apelacyjne, gdyż cofnięcie apelacji nie podlega kontroli sądu (por. uchwala Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 roku III CZP 6/00, MoP 2001, Nr 1, s. 31 i n.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2005 roku, I CZ 123/05, Legalis).

Dlatego też Sąd Okręgowy na podstawie art. 355 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie apelacyjne o czym orzekł w punkcie 2 postanowienia.

Zasadą jest (art. 203 § 2 k.p.c.), że w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady, jeżeli powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia powództwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda.
W rozumieniu przepisów o kosztach procesu (art. 98 k.p.c.) pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 roku, II CZ 208/11, Legalis). W związku z powyższym Sąd II instancji nie uwzględnił wniosku pozwanej o nieorzekaniu o kosztach procesu za postępowanie apelacyjne.

Koszty za postępowania za II instancję Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., uznając pozwaną jako stronę przegraną. Powód poniósł koszty zastępstwa procesowego przed Sądem Odwoławczym w wysokości 120,00 złotych, które pozwana winna mu zwrócić,
o czym Sąd Okręgowy orzekł w punkcie 3 postanowienia. Wynagrodzenie pełnomocnika powoda będącego adwokatem zostało ustalone na podstawie § 2 pkt 1 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Katarzyna Kamińska-Krawczyk Ryszard Badio Bartosz Kaźmierak