Sygn. akt: I C 283/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa T. K.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda T. K. kwotę 1.386 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych);

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nie obciąża powoda kosztami procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa (Kasy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) kwotę 181,53 zł (sto osiemdziesiąt jeden złotych 53/100), tytułem części wydatków i opłaty;

V.  w pozostałym zakresie nieopłaconymi kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa;

VI.  przyznaje ze środków Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) adw. P. Z. wynagrodzenie w kwocie 738 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych) brutto, za pomoc prawną świadczoną powodowi z urzędu.

Z:/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Dnia 22 października 2019 roku