Sygn. akt II K 339/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Joanna Herman

Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Strzelec

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Artura Choroszewskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 września i 07 listopada 2019 roku sprawy:

P. J., syna T. i M. zd. U., urodzonego (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 7 czerwca 2017 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku przy Al. (...) w W. woj. (...) oraz w P. woj. (...), będąc zobowiązanym na podstawie umowy z dnia 7 czerwca 2017 roku zawartej z Miejskim Ośrodkiem (...) w P. o organizację bloku artystycznego – otwartej, niebiletowanej imprezy plenerowej, z liczbą uczestników ok. 500 osób, w miejscowości P., w dniu 15 lipca 2017r roku, w ramach której wystąpił m.in. zespół muzyczny (...) z B. korzystający z ochrony (...), pomimo ciążącego na nim obowiązku jako organizatora koncertu, nie uzyskał wymaganej licencji od Stowarzyszenia (...), uprawniającej do rozpowszechniania cudzych utworów muzycznych oraz nie uiścił w (...) należytej stawki wynagrodzenia w kwocie 900 zł za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych, stanowiącej 10 % wynagrodzenia wypłacanego zespołowi muzycznemu (...)

tj. o czyn z art. 116 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

I.  oskarżonego P. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to z mocy art. 116 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz Stowarzyszenia (...) kwoty 900 (dziewięćset) złotych;

III.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 100 (stu) złotych.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. J. jest Prezesem Zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., z tego tytułu uzyskuje dochody w wysokości około 3 - 4 tysięcy złotych miesięcznie.

W dniu 7 czerwca 2017 roku między spółką (...) w W. –reprezentowaną przez P. W., a Miejskim Ośrodkiem (...) w P. - Zamawiającym, została zawarta umowa o organizację bloku artystycznego podczas otwartej imprezy plenerowej w miejscowości P. w dniu 15 lipca 2017 roku. Osobą odpowiedzialną z ramienia (...) wyznaczony został P. J.. Zgodnie z § 4 ust. 3 umowy, W. jako organizator zobowiązany był zgłosić imprezę w Stowarzyszeniu (...) oraz uiścić odpowiednią opłatę za odtwarzanie utworów muzycznych w czasie jej trwania.

W trakcie otwartej, niebiletowanej imprezy plenerowej w P. odbywającej się w dniu 15 lipca 2017r., w której uczestniczyło 500 osób, wystąpił m.in. zespół (...) z B. korzystający z ochrony (...). Przedstawiciel zespołu (...) zgłosił za pośrednictwem strony internetowej koncert w Stowarzyszeniu (...). Wynagrodzenie zespołu za wykonanie koncertu ustalone zostało na kwotę 9.000 zł.

P. J., mimo ciążącego na nim jako organizatorze koncertu w P. obowiązku, nie uzyskał wymaganej licencji od Stowarzyszenia (...) uprawniającej do rozpowszechniania cudzych utworów muzycznych oraz nie uiścił w (...) wymaganej stawki wynagrodzenia za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych.

(dowody: umowa z dania 7 czerwca 2017r. k. 66 – 67, pismo Miejskiego Ośrodka (...) w P. k. 65, statut Stowarzyszenia (...) k. 8 – 13, odpis z KRS Stowarzyszenia (...) k. 14 – 17, odpis z (...) sp. z o.o. k. 36 – 40, decyzja Ministra Kultury z dnia 23 października 1998 roku k. 18, 19, pisma k. 21, 22, 23, 24, umowa na wykonanie usługi artystycznej osobiście k. 62, 65, pismo k. 154, tabela stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia (...) k.188 – 189, wyjaśnienia oskarżonego k. 184 – 186, zeznania świadków D. G. k. 93 – 94,236v., M. B. k. 237 – 237v., 103 - 104)

Oskarżony P. J. w pierwszych wyjaśnieniach złożonych w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. W toku kolejnego przesłuchania oskarżony nie przyznał się zarzucanego czynu, ponownie odmawiając składania wyjaśnień.

(wyjaśnienia oskarżonego k. 96 - 97, 130)

Na rozprawę w niniejszej sprawie oskarżony, prawidłowo zawiadomiony o jej terminach nie stawił się, postępowanie sądowe prowadzone było bez jego udziału w oparciu o treść art. 374 § 1 kpk.

Sąd zważył, co następuje:

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przekonuje, że oskarżony dopuścił się czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że, jak wynika z treści umowy zawartej w dniu 7 czerwca 2017 roku między spółką (...) reprezentowaną przez Prezesa jednoosobowego Zarządu i jedynego udziałowca P. J. jako W., a Miejskim Ośrodkiem (...) w P. - Zamawiającym, o organizację bloku artystycznego podczas otwartej imprezy plenerowej w miejscowości P. w dniu 15 lipca 2017 roku, to W. jako organizator zobowiązany był zgłosić imprezę w Stowarzyszeniu (...) oraz uiścić odpowiednią opłatę za odtwarzanie utworów muzycznych w czasie jej trwania. Zapis § 4 ust. 3 wskazanej umowy nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że obowiązki powyższe spoczywały na spółce (...) reprezentowanej przez oskarżonego. Jednocześnie, jak wynika z odpisu z KRS spółki, to oskarżony był jedynym jej udziałowcem i Prezesem jej jednoosobowego Zarządu uprawnionym wyłącznie do reprezentowania spółki na zewnątrz. Z powyższego wynika zatem jednoznacznie, że to P. J. był osobą, na której z tytułu umowy zawartej z (...) w P. wynikały obowiązki określone w § 4 ust. 3 powyższej umowy.

Jak wynika ze znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, a także zeznań świadka D. G. - przedstawiciela Stowarzyszenia (...), P. J. nie wystąpił o uzyskanie wymaganego zezwolenia - licencji uprawniającej go jako organizatora koncertu do rozpowszechniania cudzych utworów muzycznych oraz nie uiścił w (...) wymaganej stawki wynagrodzenia za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych zespołu (...) biorącego udział w koncercie. Zeznania powyższe, w powiązaniu z relacją M. B. – przedstawiciela zespołu (...) objętego ochroną (...) i potwierdzającego udział zespołu w koncercie w P., a także przekazanie listy utworów wykonywanych w czasie koncertu, będących jego własnością i zaprzeczającego, by kontaktował się z nim przedstawiciel spółki (...), korespondują wzajemnie, tworząc logiczną całość i przekonując, że oskarżony reprezentujący organizatora koncertu, umyślnie nie dopełnił obowiązku uzyskania zezwolenia – licencji uprawniającej do odtwarzania utworów muzycznych zespołu (...), mimo jego braku rozpowszechniając utwory wymienionego oraz nie uiścił wymaganej stawki wynagrodzenia za odtwarzanie utworów wskazanego zespołu muzycznego. Jak wynika z relacji D. G., mimo zwracania się na piśmie kilkukrotnie, już po koncercie do oskarżonego o nadesłanie stosownych dokumentów, w tym kopii umowy z wykonawcą oraz wykazu wykonywanych utworów, celem ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia autorskiego, pism tych oskarżony nigdy nie podjął i nie skontaktował się w żaden sposób ze Stowarzyszeniem (...).

Mając na uwadze okoliczność, iż oskarżony, jak wynika z odpisu z KRS spółki (...), od 2016 roku prowadzi działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych, jako profesjonalista niewątpliwie zdawał sobie sprawę z ciążących na nim z mocy umowy z dnia 7 czerwca 2017 roku obowiązków związanych z koniecznością uzyskania zezwolenia i uiszczenia wynagrodzenia za odtwarzanie chronionych utworów, nie podjął natomiast żadnych działań w tym celu zmierzających i nie nawiązał kontaktu z (...) w celu ich dopełnienia.

Mając na uwadze okoliczność, iż, jak wynika z „umowy na wykonanie usługi artystycznej osobiście” przez zespół (...), wynagrodzenie całego zespołu za wykonanie koncertu ustalone zostało na kwotę 9.000 zł, należna stawka wynagrodzenia za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych, stanowiąca 10 procent wynagrodzenia wypłacanego zespołowi muzycznemu E., zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia (...) za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych, wynosi 900 zł. Podkreślić przy tym w tym miejscu należy, że, jak wynika z relacji świadków M. B. i informacji (...) w P., w otwartym, plenerowym, niebiletowanym koncercie w dniu 15 lipca 2017 roku w P. wzięło udział 500 osób.

Zeznania świadka T. S. potwierdzające okoliczności dotyczące charakteru koncertu jako imprezy plenerowej, niebiletowanej, w której udział brało kilkuset widzów, w pozostałym zakresie nie wniosły nowych, istotnych okoliczności w sprawie.

W tym stanie rzeczy, wbrew wyjaśnieniom P. J., w których nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, zdaniem sądu, jego wina wykazana została przeprowadzonymi dowodami i polega na tym, że w okresie od 7 czerwca 2017 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku przy Al. (...) w W. woj. (...) oraz w P. woj. (...), będąc zobowiązanym na podstawie umowy z dnia 7 czerwca 2017 roku zawartej z Miejskim Ośrodkiem (...) w P. o organizację bloku artystycznego – otwartej, niebiletowanej imprezy plenerowej, z liczbą uczestników ok. 500 osób, w miejscowości P., w dniu 15 lipca 2017r roku, w ramach której wystąpił m.in. zespół muzyczny (...) z B. korzystający z ochrony (...), pomimo ciążącego na nim obowiązku jako organizatora koncertu, nie uzyskał wymaganej licencji od Stowarzyszenia (...), uprawniającej do rozpowszechniania cudzych utworów muzycznych oraz nie uiścił w (...) należytej stawki wynagrodzenia w kwocie 900 zł za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych, stanowiącej 10 % wynagrodzenia wypłacanego zespołowi muzycznemu (...), czym wyczerpał znamiona przestępstwa określonego w art. 116 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To na oskarżonym spoczywał obowiązek dopełniania formalności umożliwiających rozpowszechnianie chronionych utworów muzycznych. Przez cały okres wskazany w zarzucie oskarżony, który rozpowszechnił utwory muzyczne zespołu (...) nie uzyskał wymaganego zezwolenia – licencji na jego rozpowszechnienie, nie podejmując w tym kierunku żadnych działań, jak też nie podejmując jednocześnie żadnego kontaktu z przedstawicielem zespołu (...) chociażby w celu uzyskania wykazu utworów zaprezentowanych podczas koncertu.

Jednocześnie, zdaniem sądu, brak w sprawie jest wystarczających dowodów wskazujących na działanie oskarżonego „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” (art. 116 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sam fakt w szczególności, iż osoba uzyskała korzyść majątkową w postaci własnego wynagrodzenia z tytułu umowy z Zamawiającym, nie przesądza jeszcze, iż jej działanie naruszające przepis art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ukierunkowane było na osiągnięcie takiej korzyści, czy też było celowym, popełnionym ze szczególną postacią zamiaru bezpośredniego kierunkowego zachowaniem.

Wymierzając oskarżonemu karę sąd miał na uwadze okoliczność, iż oskarżony nie był dotychczas karany za przestępstwa, tym niemniej zwrócić uwagę należy na fakt, iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawie II K 162/18 z dnia 10 maja 2018r. warunkowo umorzone zostało postępowanie karne przeciwko niemu prowadzone (k. 178). Uwzględnić też należało okoliczność, iż mimo toczącego się postępowania w sprawie oskarżony dotychczas nie podjął żadnych działań w celu uregulowania należności w kwocie 900 zł na rzecz (...), nie skontaktował się też z pokrzywdzonym Stowarzyszeniem (...) w celu uzgodnienia warunków i terminu uiszczenia wynagrodzenia. Okolicznością obciążającą jest również niewątpliwie fakt, iż oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu jako profesjonalista zajmujący się m.in. organizacją podobnych imprez, a zatem osoba, od której wymagać należy fachowości i rzetelności.

W tych warunkach, zdaniem sądu kara grzywny jako realnie dolegliwa, a jednocześnie nie nadmiernie surowa, winna okazać się wystarczająca dla zapobieżenia popełnieniu przez oskarżonego ponownie w przyszłości ponownego przestępstwa, uświadamiając mu dobitnie realne konsekwencje naruszania przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności.

Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono natomiast obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz Stowarzyszenia (...) kwoty 900 zł stanowiącej należne wynagrodzenie za odtwarzanie chronionych utworów muzycznych w wysokości 10 procent wynagrodzenia wypłacanego zespołowi muzycznemu E., zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń autorskich Stowarzyszenia (...) za publiczne wykonania utworów stanowiące element różnych niebiletowanych imprez okazjonalnych

O kosztach postępowania orzeczono mając na uwadze sytuację materialną oskarżonego i wysokość uzyskiwanych przez niego z tytułu prowadzonej działalności dochodów.