Sygnatura akt II K 1059/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Staszkiewicz

Protokolant: Justyna Janik

po rozpoznaniu na rozprawie 23 XII 2019 roku sprawy

P. G.,

syna Z. i A. z domu G.,

urodzonego (...) w J.

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od 2018 roku do 26 czerwca 2019 roku w J. znęcał się psychicznie i fizycznie nad rodzicami A. i Z. G., w ten sposób, znajdując się pod działaniem narkotyków oraz leków psychotropowych wszczynał awantury domowe podczas których ubliżał im słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, zmuszał do opuszczenia mieszkania oraz szarpał i popychał

tj. o występek z art. 207 § 1 k.k.,

2.  w dniu 31 maja 2019 roku w J. wykorzystując nieuwagę domowników zabrał kluczyki do samochodu matki P. (...) o numerze rejestracyjnym (...), a następnie po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach kierowcy wszedł do jego wnętrza, uruchomił silnik i zabrał pojazd w celu krótkotrwałego użycia, czym spowodował straty w wysokości 200 zł. na szkodę Z. G.,

tj. o występek z art. 289 § 2 k.k.

I.  uznaje oskarżonego P. G. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie 1 części wstępnej, to jest występku z art. 207 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 37 a k.k. w zw. z art. 207 § 1 k.k., wymierza mu karę roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne po 20 (dwadzieścia) godzin miesięcznie;

II.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 4 i 6 k.k., zobowiązuje oskarżonego w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności do podjęcia stałej pracy zarobkowej oraz do poddania się ambulatoryjnej terapii uzależnień od narkotyków;

III.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k., na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary zalicza jego zatrzymanie od 14:30 26 VI 2019 roku do 10:00 28 VI 2019 roku, jako równoważne 4 dniom ograniczenia wolności;

IV.  umarza postepowanie odnośnie do czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej;

V.  stwierdza, iż wydatki postępowania związane z oskarżeniem w części umarzającej ponosi Skarb Państwa;

VI.  zwalnia oskarżonego od przypadających od niego kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1059/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. G.

czyn z punktu 1 aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

wywoływanie przez oskarżonego w okresie od 2018 roku do 26 czerwca 2019 roku awantur domowych w stanie pod działaniem narkotyków, ubliżanie pokrzywdzonym w czasie tych zdarzeń, zmuszanie ich do opuszczania mieszkania, szarpanie ich i popychanie

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

35-38, 49-50 i 121

zeznania Z. G.

2-3, 21-22, 70-71

zeznania M. G.

27-28 i 68-69

zeznania A. G.

41-44

dokumentacja z leczenia

25-26, 54-56

opinia

74-78

notatki urzędowe

85-87

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

w odniesieniu do przyznania się do wywoływania awantur, znieważania w ich trakcie rodziców, stosowania wobec nich siły fizycznej, twierdzenia oskarżonego zgodne są z pozostałymi dowodami, zwłaszcza z zeznaniami domowników, a brak jest innego, niż szczerość, wytłumaczenia faktu, że P. G. obciążał się własnymi twierdzeniami

zeznania pokrzywdzonej

relacja matki oskarżonego jest spójna z zeznaniami pozostałych świadków, przyznaniem się P. G., a także dokumentami - notatkami urzędowymi z interwencji policji oraz dokumentacją leczenia jej syna

zeznania pokrzywdzonego

twierdzenia Z. G. znajdują potwierdzenie w zeznaniach jego żony i syna oraz dowodach z dokumentów. Również ostateczna wersja wyjaśnień oskarżonego jest spójna z zeznaniami pokrzywdzonego

zeznania M. G.

wersja przebiegu wypadków, przedstawiona przez brata oskarżonego jest zgodna z zeznaniami pozostałych świadków oraz dowodami z dokumentów. M. G. nie miał powodu, by sprzecznie z prawdą obciążać brata swoją relacją

dokumentacja z leczenia oskarżonego oraz notatki urzędowe

dokumenty zostały sporządzone przez uprawnione podmioty, w przewidzianej prawem formie, strony nie kwestionowały ich rzetelności

opinia

opracowanie pochodzi od osób dysponujących wiedzą fachową, jest spójna, jasna i pełna, brak było podstaw do podważania trafności jej wniosków

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

stanowisko P. G., gdy kwestionował wszczynanie awantur i działanie w ich trakcie na szkodę rodziców, pozostawało w sprzeczności z jego późniejszymi twierdzeniami oraz pozostałymi dowodami. Oskarżony miał oczywisty interes w zaprzeczaniu tym okolicznościom - w ten sposób starał się uchronić przed odpowiedzialnością

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

punkt I

P. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ustalono, że oskarżony w okresie objętym zarzutem wszczynał awantury domowe, podczas których znieważał rodziców, szarpał ich i popychał, a także zmuszał do opuszczenia mieszkania. Byli oni dla niego osobami najbliższymi, a do tego wspólnie zamieszkującymi. Opisane zachowania powtarzały się, nie były sprowokowane przez pokrzywdzonych. Całość tego działania stanowiła więc znęcanie się nad nimi psychiczne i fizyczne i wypełniała znamiona z art. 207 § 1 k.k.

3.2.  Umorzenie postępowania

punkt IV

P. G.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Czyn z art. 289 § 2 k.k. popełniony na szkodę osoby najbliższej - ojca - zgodnie z § 5 tego przepisu jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego. W myśl art. 12 § 3 k.p.k. wniosek taki może być cofnięty - za zgodą sądu - po wniesieniu aktu oskarżenia do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego. Pokrzywdzony w niniejszej sprawie cofnął wniosek o ściganie oskarżonego za zabór samochodu w celu krótkotrwałego użycia. Dlatego postępowanie, zgodnie z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k., musiało podlegać umorzeniu.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. G.

punkt I

punkt 1

Łagodzące:

- oskarżony od października 2019 roku mieszka na powrót z pokrzywdzonymi - w tym okresie, jak również wcześniej, od sierpnia 2019 roku, gdy miał z nimi niepełny kontakt, zachowuje się poprawnie, nie wszczyna awantur, nie wykazuje objawów zażywania narkotyków,

- oskarżony ostatecznie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów, a więc zrozumiał naganność swojego wcześniejszego zachowania, nie zamierzał unikać odpowiedzialności za to postępowanie,

- pokrzywdzeni zgodzili się, by syn na powrót z nimi mieszkał - nie odczuwają więc większego zagrożenia z jego strony, nie uważają go za osobę zdemoralizowaną,

- pokrzywdzony stara się powrócić do prawidłowego trybu życia - podjął pracę dorywczą, stara się o stałe zatrudnienie,

- oskarżony wykonał karę, orzeczoną we wcześniejszej sprawie, a więc nie jest osobą unikającą odpowiedzialności, czy też uchylającą się od wykonywania rozstrzygnięć;

Obciążające:

- długotrwałość działania sprawcy oraz pokrzywdzenie przez niego dwóch osób,

- stosowanie przez oskarżonego także przemocy fizycznej,

- działanie sprawcy pod wpływem narkotyków.

P. G.

punkt II

aby sprawić, że wykonywanie orzeczonej kary ograniczenia wolności przyniesie pełny efekt resocjalizacyjny wobec oskarżonego, konieczne było skłonienie go do podjęcia stałej pracy zarobkowej oraz poddania się leczeniu odwykowemu. Brak stałego zatrudnienia oraz nadużywanie narkotyków miały wpływ na to, że wcześniej sprawca naruszał prawo. Usunięcie tych czynników powinno sprawić, że nie wróci on do popełniania przestępstw.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. G.

punkt III

na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary należało zaliczyć okres jego zatrzymania w sprawie

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkt V

Zgodnie z art. 630 k.p.k., wobec umorzenia postępowania, co do jednego z czynów zarzucanych oskarżonemu, należało stwierdzić, że wydatki w tym zakresie ponosi Skarb Państwa.

punkt VI

Oskarżony nie posiada majątku, podejmuje się prac dorywczych, będzie w przyszłości zmuszony do zdobywania środków na własne utrzymanie i wykonywania orzeczonej kary ograniczenia wolności. Dlatego nie jest i nie będzie w stanie ponieść przypadających od niego kosztów sądowych. Z tego powodu, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono go od ich zapłaty.

6.  1Podpis