Sygn. akt II C 966/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: p.o. SSO Adam Borowicz

Protokolant: sekr. sąd. Adam Bęczkowski

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko Wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w Ł.

o uchylenie uchwały właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

1.  uchyla w całości uchwałę o numerze (...) podjętą przez właścicieli lokali pozostających we wspólnocie mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w Ł. w przedmiocie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc postojowych;

2.  zasądza od Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ulicy (...) w Ł. na rzecz M. K. kwotę 200 zł (dwieście złotych) z tytułu kosztów procesu.