Sygn. akt VIII U 3436/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 roku w Łodzi

sprawy L. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie przedemerytalne

na skutek odwołania L. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 16 lipca 2019 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje L. M. prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 17 czerwca 2019 roku.

Sędzia Jacek Chrostek