Sygn. akt II Ca 597/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

sędziowie Sądu Okręgowego:

Tomasz Szaj

Violetta Osińska

Ziemowit Parzychowski

Protokolant: Izabela Balcerzak

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 roku w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa P. L.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 21 lutego 2018 roku, sygn. akt I C 1816/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie I powództwo oddala;

b)  w punkcie II zasądza od powoda P. L. na rzecz pozwanego (...) Bank (...) Spółki akcyjnej w W. 617,- zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu;

2.  zasądza od powoda P. L. na rzecz pozwanego (...) Bank (...) Spółki akcyjnej w W. 585,- zł (pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Violetta Osińska Tomasz Szaj Ziemowit Parzychowski