Sygn. akt IV Ka 387/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Krzysztof Gąsior

Protokolant stażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Piotra Grochulskiego

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 roku, 30 października 2019 roku, 20 grudnia 2019 roku

sprawy:

M. S., syna J. i M. z domu J., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

J. M., syna W. i M. z domu H., urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286§1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i obrońców oskarżonego M. S.

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 18 grudnia 2018 r sygn. akt II K 928/17

1)  zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób, że przyjmuje, iż:

- oskarżony M. S. w toku postępowania ubezpieczeniowego zgłosił ubezpieczycielowi uszkodzenia elementów pojazdu B. nr rej. (...), a nie (...);

- usiłowanie doprowadzenia (...) S.A. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem dotyczyło kwoty 697,05 złotych;

- przypisany oskarżonemu M. S. czyn stanowił wypadek mniejszej wagi, wyczerpujący dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 i 3 k.k.;

- w miejsce orzeczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 3 k.k. wymierza oskarżonemu M. S. karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych;

2) w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3) zasądza od oskarżonego M. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty za obie instancje oraz kwotę 560 (pięćset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym;

4) obciąża Skarb Państwa kosztami postępowania odwoławczego związanymi z wniesieniem apelacji przez prokuratora.