Sygn. akt VIII Ca 29/20

POSTANOWIENIE

Dnia 29 stycznia 2020r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VIII Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. Ż.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

na wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu

z dnia 5 listopada 2019 r.

sygn. akt IC 1849/18

postanawia: odrzucić apelację.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 13 stycznia 2020r. pozwany został wezwany do usunięcia braków formalnych apelacji w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji. Wezwanie zostało pozwanemu doręczone w dniu 20 stycznia 2020r. Mimo upływu w dniu 27 stycznia 2020r. zakreślonego terminu, pozwany nie usunął braków formalnych apelacji. Pełnomocnik pozwanego pismem z dnia 27 stycznia 2020r. poinformował, że braki apelacji nie zostaną usunięte, ponieważ pozwany, po ponownej analizie sprawy, zdecydował się zrealizować zaskarżony wyrok.

Zgodnie bowiem z art. 373 §1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W takiej sytuacji na mocy art. 373 §1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.