Sygn. akt VIII Pz 69/19

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Grzegorz Tyrka (spr.)

Sędziowie: Małgorzata Andrzejewska

P. P.

po rozpoznaniu sprawy 6 lutego 2020 w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie D. S.

przeciwko Spółce (...) Spółce Akcyjnej w B.

o wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych

na skutek zażalenia pozwanej

na punkt 4 postanowienia zawarty w wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 4 października 2019r. sygn. akt IV P 466/17

p o s t a n a w i a:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od pozwanej na rzecz powoda kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

(-) sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) sędzia Grzegorz Tyrka (spr.) (-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek

VIII Pz 69/19

UZASADNIENIE

Powód D. S. domagał się zasądzenia od pozwanej Spółki (...) Spółki Akcyjnej w B. na swoją rzecz kwoty 26 801,11 zł tytułem wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód ograniczył roszczenie w toku procesu do kwoty 9 304,33 zł.

Wyrokiem z dnia 4 października 2019 roku Sąd Rejonowy w pkt 1 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 9 304,33 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w pkt 2 umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, w pkt 3 nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności co do kwoty 6 277,13 zł, w pkt 4 zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 810 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w pkt 5 nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zabrzu kwotę 1 511 zł tytułem kosztów sądowych.

Sąd Rejonowy podał, że o kosztach zastępstwa procesowego orzekł na podstawie art. 100 zdanie pierwsze in fine k.p.c. oraz § 2 pkt 5 i § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800).

Pozwana wniosła zażalenie w zakresie pkt 4 wyroku, t.j. w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, domagając się jego zmiany w zakresie zasądzenia od powoda na swoją rzecz kwotę 945 zł tytułem dalszych kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania zażaleniowego.

Pozwana zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła między innymi naruszenie art. 100 zdanie pierwsze in fine k.p.c., § 2 pkt 5, § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800) poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i błędne stosunkowe rozdzielenie kosztów zastępstwa procesowego, bowiem pozwana winna otrzymać od powoda kwotę 1 755 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego [65% z 2 700 zł], a otrzymała tylko 810 zł.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Na uzasadnienie podano, że Sąd Rejonowy prawidłowo orzekł o kosztach procesu. Obliczając koszty zastępstwa procesowego na podstawie art. 100 zdania pierwsze in fine k.p.c., należało w równym stopniu uwzględnić koszty poniesione przez powoda, jak i przez pozwaną (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1963 roku, w sprawie III CR 191/62). Powód zwrócił uwagę, że obie strony procesu były reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników i poniosły koszty zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo orzekł o kosztach zastępstwa procesowego należnych pozwanej.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia sporu w zakresie kosztów zastępstwa procesowego stanowią przepisy:

- § 2 pkt 5, § 9 ust. 1 pkt 2, § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800),

- art. 100 zdanie 1 in fine k.p.c.

Każda ze stron była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego i domagała się od przeciwnika zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, tj. po 2 700 zł.

Powód wygrał postępowanie w 35% [9 304,33 zł : 26 801,11 zł], a łączny koszt zastępstwa procesowego stron wyniósł 5 400 zł. W związku z tym powód winien ponieść koszty procesu w wysokości 3 510 zł [65% z 5 400 zł]. Skoro powód poniósł już koszty procesu w wysokości 2 700 zł, to winien zapłacić na rzecz pozwanej kwotę 810 zł [3 510 zł – 2 700 zł].

Pozwana w zażaleniu przedstawiła błędne obliczenie kosztów zastępstwa procesowego przyjmując, że tylko jedna ze stron był reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Skoro zażalenie okazało się bezzasadne, to na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. należało orzec o jego oddaleniu.

O kosztach postępowania zażaleniowego należało orzec na mocy art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1800).

(-) sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) sędzia Grzegorz Tyrka (spr.) (-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek