Sygn. akt XVI GC 514/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Elwira Gocławska

Protokolant: Katarzyna Witek

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.

przeciwko (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) ” Spółce komandytowej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego „(...) Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością (...)” Spółki komandytowej z siedzibą w W.na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.kwotę 38 326,43 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych czterdzieści trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 lipca 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego „(...) Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością (...) ” Spółki komandytowej z siedzibą w W.na rzecz

powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M.kwotę 3 791,64 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Elwira Gocławska