Sygn. akt V Kz 277/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: (del.) Sędzia SR Damian Krakowiak

Protokolant: st.sekr.sąd. Jolanta Kusy

przy udziale Prokuratora Ewy Wiśniewskiej

po rozpoznaniu

w sprawie z zażalenia Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 4 marca 2020 roku w zakresie punktu 2.

na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 426 § 2 k.p.k.,

postanawia

stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu
w Łęczycy.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy uchylił postanowienie Prokuratora z dnia 27 sierpnia 2019 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia (pkt 1 ) i orzekł o kosztach procesu (pkt 2.).

Zażalenie na postanowienie w zakresie przyznania wynagrodzenia pełnomocnikowi pokrzywdzonych wywiódł Prokurator.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia niewłaściwości przekazuje sprawę innemu sądowi (art. 35 § 1 k.p.k.).

Od orzeczeń sądu odwoławczego nie przysługuje środek odwoławczy chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 426 § 1 k.p.k.).

Od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia
w przedmiocie kosztów procesu, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego
(art. 426 § 2 k.p.k.).

Postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy, rozstrzygające o kosztach procesu, zapadło w toku postępowania odwoławczego. Sąd Rejonowy orzekał bowiem w przedmiocie zażalenia na postanowienie Prokuratora o zaniechaniu postępowania przygotowawczego.

Rozpoznanie przez sąd zażalenia na postanowienie prokuratora nie następuje w postępowaniu sądowym, jest natomiast tzw. czynnością sądową w postępowaniu przygotowawczym. Sąd jest zatem w tym wypadku nie sądem wydającym postanowienie kończące postępowanie, ale sądem odwoławczym od kończącego postępowanie postanowienia prokuratora, który był organem pierwszoinstancyjnym. Natomiast od orzeczeń sądu odwoławczego nie przysługuje środek odwoławczy, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 426 § 1 k.p.k.) / postanowienie Sądu Apelacyjnego
w Katowicach z dnia 13 grudnia 2017 r., II AKZ 636/17, Lex 2518045
/.

Mając powyższe na uwadze, uznając, że w rozważanym układzie procesowym zachodzi tzw. instancyjność pozioma przy zaskarżalności postanowienia sądu odwoławczego w przedmiocie kosztów, orzeczono jak w sentencji.