Sygn. akt IV Ka 32/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Rafał Nalepa

Protokolant stażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Artura Piekacza

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 r.

sprawy G. S. syna S. i A. z domu M.

urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 276 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 21 października 2019 r. sygn. akt II K 1330/18

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  uznaje oskarżonego G. S. za winnego tego, że w okresie od nieustalonego dnia na przełomie lutego i marca 2017 r. do 22 maja 2018 r. w G. przy ul. (...) ukrywał dokument, którym nie miał prawa wyłącznie rozporządzać w postaci dyplomu ukończenia studiów wyższych uzupełniających magisterskich na kierunku zarządzania i marketingu wystawiony 12 czerwca 2002 r. nr (...) należący do pokrzywdzonej A. W., to jest czynu wyczerpującego dyspozycje art. 276 kk i na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk, art. 67 § 1 kk postępowanie karne warunkowo umarza na okres próby 2 (dwóch) lat;

b)  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw z art.43a § 1 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 800 (ośmiuset) złotych;

c)  uchyla rozstrzygniecie o kosztach postępowania;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej A. W. kwotę 1008 (tysiąca ośmiu) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych na ustanowienie pełnomocnika przed I instancją:

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 (stu pięćdziesięciu) złotych tytułem wydatków postępowania oraz wymierza mu opłatę za obie instancje w kwocie 80 (osiemdziesięciu) złotych.