Sygn. akt II K 595 / 19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Puławach, II Wydział Karny

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Chimosz

w obecności protokolanta: starszego sekretarza sądowego Agnieszki Wolskiej

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniach 17 grudnia 2019 roku, 28 stycznia 2020 roku i 16 czerwca 2020 roku

sprawy W. S., syna I. i B. z domu G., urodzonego (...) w Ł.

oskarżonego o to, że w dniu 24 maja 2019 roku w N., województwa (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym według kolejnych badań 0,62 mg / l, II – 0,60 mg / l i III – 0,58 mg / l, IV – 0,54 mg / l alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki H. (...) numer rejestracyjny (...),

to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k.

I.  oskarżonego W. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. wykonanie tak orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu W. S. na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

III.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego W. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

IV.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu W. S. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 25 maja 2019 roku do dnia 16 czerwca 2020 roku;

V.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego W. S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

VI.  zwalnia oskarżonego W. S. od ponoszenia kosztów sądowych ustalając, iż wchodzące w ich skład wydatki ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 595 / 19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

W. S.

W dniu 24 maja 2019 roku w N., województwa (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym według kolejnych badań 0,62 mg / l, II – 0,60 mg / l i III – 0,58 mg / l, IV – 0,54 mg / l alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki H. (...) numer rejestracyjny (...).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Przyjechanie przez W. S. w dniu 25 maja 2019 roku, około godziny 23:30 pod bank w N. samochodem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Kierowanie przez W. S. wskazanym wyżej pojazdem.

Zeznania świadka M. A.

k. 24 – 25, 87v

Protokół oględzin zapisu monitoringu

k. 28 – 31

2. Brak innych osób w pojeździe, którym kierował W. S..

Zeznania świadka M. A.

k. 24 – 25, 87v

Protokół oględzin zapisu monitoringu

k. 28 – 31

3. Rozmowa W. S. z M. A., w której przyznał on, że kierował pojazdem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym (...) oraz stwierdził, że będzie kierował samochodem w drodze powrotnej.

Zeznania świadka M. A.

k. 24 – 25, 87v

4. Zachowanie świadczące o stanie nietrzeźwości W. S. – bełkotliwa mowa, zataczanie się, woń alkoholu z ust.

Zeznania świadka M. A.

k. 24 – 25, 87v

5. Stan nietrzeźwości W. S. wynoszący kolejno 0,62 mg / l, II – 0,60 mg / l i III – 0,58 mg / l, IV – 0,54 mg / l alkoholu w wydychanym powietrzu; posiadanie aktualnego świadectwa wzorcowania przez analizator wydechu

Protokół badania trzeźwości analizatorem wydechu

k. 4

Świadectwo wzorcowania

k. 5 – 6

6. Wezwanie Policji na miejsce zdarzenia przez M. A. i zatrzymanie W. S. przez funkcjonariuszy Policji

Zeznania świadka M. A.

k. 24 – 25, 87v

Protokół zatrzymania osoby

k. 2

7. Brak stwierdzenia u W. S. chorób psychicznych i upośledzenia umysłowego. Rozpoznanie u niego szkodliwego używania alkoholu. Brak ograniczenia lub zniesienia u W. S. możliwości rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Możliwość udziału w postępowaniu karnym i prowadzenia obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

Opinia sądowo – psychiatryczno – psychologicnza

k. 51

8. Uprzednia niekaralność W. S., informacja o stosunkach rodzinnych i majątkowych

Dane o karalności

k. 17, 46, 85

Dane osobopoznawcze

k. 34

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2, 3, 4, 6

Zeznania świadka M. A.

Zeznania świadka są spójne, logiczne i konsekwentne. Świadek w sposób dokładny opisał, jak dlaczego samochód, z którego wysiadł oskarżony wzbudził jego zainteresowanie. Dokładnie opisał zachowanie oskarżonego, wskazał, że wysiadł on z miejsca kierowcy. Opisał również szczegółowo rozmowę z oskarżonym. Świadek zaznaczył, że nie widział, jak oskarżony kierował samochodem. Zeznania świadka znajdują potwierdzenie i uzupełnienie w protokole oględzin monitoringu oraz w dowodzie w postaci protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu. Świadek jest da oskarżonego osobą obcą. Przypadkowo znalazł się w miejscu zdarzenia. Brak jest jakichkolwiek okoliczności mogących wskazywać na to, że zeznaje on ceowo nieprawdziwe na niekorzyść oskarżonego.

1, 2

Protokół oględzin zapisu monitoringu

Dokument sporządzony przez kompetentne osoby w ramach wykonywanych czynności służbowych. Do protokołu dołączono wydruk klatek z filmu wraz z opisem. Nie stwierdzono jego podrabiania ani przerabiania. Nie był kwestionowany przez strony.

7

Opinia sądowo – psychiatryczno – psychologiczna

Opinia dotycząca poczytalności oskarżonego i stanu jego zdrowia psychicznego została sporządzona przez zespół biegłych, którzy są osobami kompetentnymi i posiadającymi szeroką wiedzę z zakresu psychiatrii i psychologii. Opinia jest szczegółowa i kompletna, oparta na badaniu oskarżonego oraz dokumentacji medycznej. Jest również stanowcza i jednoznaczna w swoich wnioskach. Opinia zawiera szczegółowe odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu. Biegli swoje stanowisko przekonująco uzasadnili. Opinia nie była kwestionowana przez strony.

2

Protokół zatrzymania osoby

Dokument sporządzony przez kompetentne osoby w ramach wykonywanych czynności służbowych. Nie stwierdzono jego podrabiania ani przerabiania. Nie był kwestionowany przez strony.

5

Protokoł badania stanu tzreźwości analizatroem wydechu

Dokument sporządzony przez kompetentne osoby w ramach wykonywanych czynności służbowych. Analizator wydechu posiadał aktualne świadectwo wzorcowania. Nie stwierdzono jego podrabiania ani przerabiania. Nie był kwestionowany przez strony.

5

Świadectwo worcowania

Dokument sporządzony przez odpowiednią instytucję. Nie stwierdzono ich podrabiania ani przerabiania. Nie był kwestionowany przez strony.

8

Dane o karalności, dane osobopoznawcze

Dokumenty sporządzone przez kompetentne osoby w ramach wykonywanych czynności służbowych. Nie stwierdzono ich podrabiania ani przerabiania. Nie były kwestionowane przez strony.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego W. S.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego stanowią jedynie przyjętą przez niego linię obrony, mająca na celu uchronienie się przed odpowiedzialnością karną. Jego wyjaśnienia (a w zasadzie oświadczenie o tym, że nie przyznaje się on do zarzucanego mu czyny) pozostaje w sprzeczności z zeznaniami świadka M. A. oraz protokołem z zapisu monitoringu. W postępowaniu przygotowawczym oskarżony wyjaśnił, że był za bardzo pijany, w związku z czym nie pamięta, co się działo.

Z protokołu oględzin zapisu monitoringu wynika, że o godzinie 23:16:11 przy banku (...) w N., na ulicy (...) parkuje samochód. Samochód został zaparkowany częściowo na ulicy. Następnie z samochodu wysiadł mężczyzna ubrany w jasną koszulkę, który przeszedł przed przodem samochodu i zatoczył się na niego. Następnie mężczyzna ten wszedł do pomieszczenia z bankomatem. O godzinie 23:16:43 za opisywanym wyżej pojazdem zatrzymał się inny samochód. O godzinie 23:17:53 mężczyzna, który przyjechał pierwszym samochodem chce do niego wsiąść, jednakże jest powstrzymywany przez inną osobę.

Zestawienie tych faktów z zeznaniami M. A. prowadzi do wniosku, że mężczyzną, który był kierowcą samochodu zaparkowanego częściowo na ulicy jest oskarżony. Jak wynika bowiem z zeznań M. A. widział on oskarżonego od momentu, w którym wysiadł on z samochodu. Skoro na zapisie monitoringu widoczne jest parkowanie samochodu (a zatem kierowanie nim), a następnie z samochodu tego wysiada kierujący, który jest następnie zatrzymywany, zaś w samochodzie nie było innych osób, to oskarżony musiał być kierowcą pojazdu i to on kierował nim w drodze do banku.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

W. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czynność sprawcza przestępstwa określonego w art. 178 a § 1 k.k. polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Przeanalizowania zatem wymaga, co oznaczają sformułowania „pojazd mechaniczny”, „prowadzenie pojazdu mechanicznego”, „prowadzący pojazd mechaniczny”, „ruch lądowy” oraz „stan nietrzeźwości”. Dopiero bowiem wypełnienie przez oskarżonego wszystkich znamion przestępstwa decydować może o uznaniu go za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu.

Pojazdem mechaniczny w ruchu lądowym uznać należy każdy pojazd drogowy lub szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszynę samobieżną i motorower (uchwała SN z dnia 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33; wyrok SN z dnia 4 lutego 1993 r., III KRN 254/92, OSP 1993, nr 10, poz. 198; uchwała SN z dnia 12 maja 1993 r., I KZP 9/93, OSNKW 1993, nr 5-6, poz. 27).

Bez wątpienia zatem należy uznać, iż oskarżony poruszał się pojazdem mechanicznym, albowiem poruszał się samochodem napędzanym umieszczonym w nim silnikiem.

Pojęcie „prowadzenie pojazdu” oznacza wprowadzenie go w ruch oraz nadanie mu kierunku jazdy. (por. R. A. Stefański, Glosa do wyroku SN z dnia 4 lutego 1993 r., III KRN 254/92, OSP 1993, nr 10, poz. 198). Natomiast „osobą prowadzącą pojazd mechaniczny” jest taka osoba, która spełnia jakąkolwiek czynność związaną bezpośrednio z ruchem danego pojazdu. Będzie nim więc z pewnością kierowca.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż oskarżony był osobą prowadzącą pojazd. Jako kierowca spełniał bowiem czynności związane bezpośrednio z ruchem samochodu, wprawił go w ruch i nadawał mu kierunek jazdy.

Odpowiedzialności za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. podlega tylko ten, kto prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości w ruchu, między innymi, lądowym. Powyższe oznacza, że przestępstwo to może być popełnione tylko w miejscu, gdzie odbywa się ruch. Ruchem lądowym jest zarówno ruch drogowy, jak i kolejowy, jednak w niniejszej sprawie należy rozważyć pojęcie ruchu lądowego zawężonego do ruchu drogowego. Przy czym chodzi tu nie o ruch w sensie fizycznym, czyli zmianę położenia przedmiotu materialnego w stosunku do innych punktów, lecz o ruch w znaczeniu prawnym, a więc taki w którym obowiązują określone reguły poruszania się.

Nie może budzić wątpliwości, iż oskarżony prowadził pojazd w ruchu lądowym – drogowym, albowiem poruszał się po drodze publicznej. W miejscu takim bez wątpienia odbywa się ruch drogowy.

Pojęcie stanu nietrzeźwości zostało natomiast zdefiniowane w Kodeksie karnym, w art. 115 § 16. W rozumieniu kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w 1 dcm 3 wdychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Należy stwierdzić, iż nie ma wątpliwości, iż oskarżony prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Kolejne badania ilości alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wykazywały, iż w wydychanym przez oskarżonego powietrzu znajdowało się odpowiednio 0,62 mg / l, 0,60 mg / l, 0,58 mg / l i 0,54 mg / l alkoholu, czyli znacznie powyżej określonych w art. 115 § 16 k.k. norm. Oskarżony nie kwestionował przed sądem wyników powyższych badań.

Przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. W ocenie Sądu oskarżony działał właśnie umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Musiał on bowiem wiedzieć w momencie rozpoczynania jazdy, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Zatem oskarżony miał pełną świadomość tego, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, a prowadząc pojazd mechaniczny w tym stanie popełnia przestępstwo. Miał on również obiektywną możliwość zachowania się zgodnego z prawem. Pomimo tego zdecydował się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Chciał on tym samym złamać obowiązujące przepisy prawa.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

I

I

Sąd doszedł w niniejszej sprawie do przekonania, iż karą adekwatną do stopnia zawinienia będzie dla oskarżonego kara 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jako okoliczności obciążające sprawcę Sąd uwzględnił znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu przejawiający się w tym, iż swoim działaniem oskarżony wystąpił przeciwko wielu innym użytkownikom dróg, tak kierowcom, jak i pieszym. Zważyć należy, iż oskarżony prowadził pojazd po drodze publicznej, w nocy, kiedy od każdego kierowcy wymagana jest szczególna uwaga, zaś stan jego nietrzeźwości był znaczny. Sąd wziął również pod uwagę nagminność tego typu przestępstw popełnianych na terenie kognicji tutejszego Sądu, co uzasadnia ostrzejszą reakcję karną w celu zmniejszenia ilości tego typu przestępstw.

W. S.

II

I

Sąd uznał za zasadne wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesić oskarżonemu na okres próby wynoszący dwa lata. Wskazać bowiem należy, iż oskarżony nie był dotychczas karany.

W. S.

III

I

Art. 42 § 2 k.k. stanowi, iż w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (a takim jest bez wątpienia przestępstwo określone w art. 178a k.k.) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości.

Stwierdzić należy, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat będzie w niniejszej sprawie wystarczające. Analizując zachowanie oskarżonego stwierdzić należy, iż prowadzenie przez niego pojazdów powoduje znaczne zagrożenie. Oskarżony zlekceważył normy prawne mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Sąd wziął pod uwagę wysoką zawartość alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu, wielokrotnie przekraczającą dopuszczone w prawie polskim normy.

W. S.

V

I

Stosownie do treści art. 43a § 2 k.k. Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w minimalnej przewidzianej przez prawo wysokości 5.000 zł.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. S.

IV

I

Stosownie do treści art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 25 maja 2019 roku do dnia 16 czerwca 2020 roku, albowiem stosownie do treści tego przepisu na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Stosownie do treści art. 624 § 1 k.p.k. uznano, że uiszczenie kosztów byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów.

1Podpis