Sygn. akt VIII Ga 1020/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie SO Agnieszka Górska (spr.)

SO Piotr Sałamaj

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2020 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. A.

przeciwko B. (...) w R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt X GC 187/18

I zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1396,97 zł (jednego tysiąca trzystu dziewięćdziesięciu sześciu złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

- od kwoty 184,50 zł (stu osiemdziesięciu czterech złotych pięćdziesięciu groszy) od dnia 2 stycznia 2018 r.

- od kwoty 232,47 zł (dwustu trzydziestu dwóch złotych czterdziestu siedmiu groszy) od dnia 5 lutego 2018 r.

- od kwoty 980 zł (dziewięciuset osiemdziesięciu złotych) od dnia 12 lutego 2018 r.,

oddalając powództwo w pozostałym zakresie;

II zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 3 w ten sposób, że rozdziela między stronami koszty procesu przyjmując, że powództwo uwzględniono w 24% i pozostawia wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu;

III oddala apelację w pozostałym zakresie;

IV zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 622 zł (sześciuset dwudziestu dwóch złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Agnieszka Górska Patrycja Baranowska Piotr Sałamaj