Sygn. akt : I ACz 384/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lipca 2020r

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący : SSA Grzegorz Krężołek

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2020r w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko J. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od zarządzenia Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu z dnia 21 kwietnia 2020r ,

sygn. akt : I C 1431/19

P o s t a n a w i a

odrzucić zażalenie

SSA Grzegorz Krężołek

Sygn. akt : I ACz 384/20

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2020r, Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, zwrócił pozew R. M. , domagającego się od R. K. zapłaty kwoty 120 000 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę i szkodę wywołane naruszeniem dóbr osobistych powoda.

Jak wynika z akt przyczyną zwrotu pozwu było nie wniesienie przez R. M. , w wymaganym terminie , należnej opłaty sądowej .

Zarządzenie zostało prawidłowo doręczone powodowi z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia/ por k. 34 akt / .

W pouczeniu tym wskazane zostało w szczególności , iż koniecznym elementem skuteczności zaskarżenia jest , w pierwszej kolejności , złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia zarządzenia , w terminie tygodniowym od dokonania doręczenia jego odpisu .

R. M. takiego żądania nie złożył ale podczas biegu tego terminu skierował do Sądu I instancji pismo , którego treść, jakkolwiek lakoniczna, / por k. 35 akt / jednoznacznie wskazywała , że intencją powoda jest wniesienie zażalenia na decyzję Przewodniczącego z dnia 21 kwietnia 2020r.

Dla podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie zażalenia powoda przez Sąd Apelacyjny fakt niekompletności formalnej tego pisma pozostaje prawnie irrelewantna dlatego , że niezależnie od braków nie może ono mieć charakteru merytorycznego , a jedynie formalne.

Rozpoznając zażalenie , Sąd Apelacyjny rozważył :

Środek odwoławczy R. M. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Jak już wskazano wyżej, powód wbrew pouczeniu pochodzącemu od Sądu Okręgowego , chcąc zaskarżyć zarządzenie o zwrocie pozwu zażaleniem nie złożył wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia ale pomijając ten etap procedury odwołania jedynie pismo zawierające ten środek odwoławczy.

Przepisy kodeksu postepowania cywilnego dotyczące sposobu zaskarżania orzeczeń Sądu niższej instancji zażaleniem , które mają zastosowanie także do zarządzenia Przewodniczącego o zwrocie pozwu , które weszły w życie na podstawie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 [DzU z 2019 poz. 1469 ] , wprowadziły regułę zgodnie z którą wymaganiem skutecznego wniesienia zażalenia jest uprzednie złożenie przez stronę wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia podlegającego zaskarżeniu tym środkiem odwoławczym/ o ile Sąd nie odstąpił od jego uzasadnienia /

Reguła ta wynika wprost z art. 394§2 in princ. kpc , w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2019r , [ które ma w sprawie zastosowanie], z którego wynika w jaki sposób liczony jest termin do złożenia zażalenia, przy czym wymóg uprzedniego doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stanowi element konstrukcyjny tej normy , będąc, co do zasady , zdarzeniem warunkującym rozpoczęcie jego biegu.

Przepis ten należy , dla oceny rozważanego zagadnienia dopuszczalności zażalenia, łączyć z aktualną , także obowiązująca od 7 listopada 2019r , treścią art. 357 § 2 1i 3 kpc w zw z art. 362 kpc i 130 §4 kpc.

Z regulacji tej wynika , iż zarządzenie o zwrocie pozwu - doręczane tylko powodowi jest , po myśli art. 394 pkt 2 kpc , jako zaskarżalne zażaleniem do Sądu II instancji, uzasadniane tylko na jego wniosek, złożony w terminie tygodniowym od daty tego doręczenia. Odczytanie obu tych uregulowań jako całości usprawiedliwia wniosek zgodnie z którym złożenie takiego żądania jest wymogiem skuteczności formalnej zażalenia.

W rozstrzyganej sprawie powód był prawidłowo pouczony o tym , w jaki sposób jest zobowiązany postąpić aby ewentualne zażalenie wnieść skutecznie.

Nie dochowanie wskazanej czynności doprowadziło do niedopuszczalności formalnej jego środka odwoławczego , która zdecydowała o tym , iż Sąd II instancji zażalenie powoda odrzucił , na podstawie art. 373 kpc w zw z art. 397 §3 kpc.

SSA Grzegorz Krężołek

Sygn. akt : I ACz 384/20

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2020r, Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, zwrócił pozew R. M. , domagającego się od R. K. zapłaty kwoty 120 000 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę i szkodę wywołane naruszeniem dóbr osobistych powoda.

Jak wynika z akt przyczyną zwrotu pozwu było nie wniesienie przez R. M. , w wymaganym terminie , należnej opłaty sądowej .

Zarządzenie zostało prawidłowo doręczone powodowi z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia/ por k. 34 akt / .

W pouczeniu tym wskazane zostało w szczególności , iż koniecznym elementem skuteczności zaskarżenia jest , w pierwszej kolejności , złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia zarządzenia , w terminie tygodniowym od dokonania doręczenia jego odpisu .

R. M. takiego żądania nie złożył ale podczas biegu tego terminu skierował do Sądu I instancji pismo , którego treść, jakkolwiek lakoniczna, / por k. 35 akt / jednoznacznie wskazywała , że intencją powoda jest wniesienie zażalenia na decyzję Przewodniczącego z dnia 21 kwietnia 2020r.

Dla podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie zażalenia powoda przez Sąd Apelacyjny fakt niekompletności formalnej tego pisma pozostaje prawnie irrelewantna dlatego , że niezależnie od braków nie może ono mieć charakteru merytorycznego , a jedynie formalne.

Rozpoznając zażalenie , Sąd Apelacyjny rozważył :

Środek odwoławczy R. M. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny.

Jak już wskazano wyżej, powód wbrew pouczeniu pochodzącemu od Sądu Okręgowego , chcąc zaskarżyć zarządzenie o zwrocie pozwu zażaleniem nie złożył wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia ale pomijając ten etap procedury odwołania jedynie pismo zawierające ten środek odwoławczy.

Przepisy kodeksu postepowania cywilnego dotyczące sposobu zaskarżania orzeczeń Sądu niższej instancji zażaleniem , które mają zastosowanie także do zarządzenia Przewodniczącego o zwrocie pozwu , które weszły w życie na podstawie ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 [DzU z 2019 poz. 1469 ] , wprowadziły regułę zgodnie z którą wymaganiem skutecznego wniesienia zażalenia jest uprzednie złożenie przez stronę wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia podlegającego zaskarżeniu tym środkiem odwoławczym/ o ile Sąd nie odstąpił od jego uzasadnienia /

Reguła ta wynika wprost z art. 394§2 in princ. kpc , w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2019r , [ które ma w sprawie zastosowanie], z którego wynika w jaki sposób liczony jest termin do złożenia zażalenia, przy czym wymóg uprzedniego doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stanowi element konstrukcyjny tej normy , będąc, co do zasady , zdarzeniem warunkującym rozpoczęcie jego biegu.

Przepis ten należy , dla oceny rozważanego zagadnienia dopuszczalności zażalenia, łączyć z aktualną , także obowiązująca od 7 listopada 2019r , treścią art. 357 § 2 1i 3 kpc w zw z art. 362 kpc i 130 §4 kpc.

Z regulacji tej wynika , iż zarządzenie o zwrocie pozwu - doręczane tylko powodowi jest , po myśli art. 394 pkt 2 kpc , jako zaskarżalne zażaleniem do Sądu II instancji, uzasadniane tylko na jego wniosek, złożony w terminie tygodniowym od daty tego doręczenia. Odczytanie obu tych uregulowań jako całości usprawiedliwia wniosek zgodnie z którym złożenie takiego żądania jest wymogiem skuteczności formalnej zażalenia.

W rozstrzyganej sprawie powód był prawidłowo pouczony o tym , w jaki sposób jest zobowiązany postąpić aby ewentualne zażalenie wnieść skutecznie.

Nie dochowanie wskazanej czynności doprowadziło do niedopuszczalności formalnej jego środka odwoławczego , która zdecydowała o tym , iż Sąd II instancji zażalenie powoda odrzucił , na podstawie art. 373 kpc w zw z art. 397 §3 kpc.

SSA Grzegorz Krężołek