Sygn. akt III Kow 523/18

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 20 czerwca 2018 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu, III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Masłowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Ślipek

przy udziale Włodzimierza Klimaszewskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz K. Ś. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z dnia 24.04.2018 r.

Postanowił:

I.  na podstawie art. 77 § 1 kk oraz art. 78 § 1 kk oraz art. 161 § 1 kkw warunkowo zwolnić K. P. syna R. i M. z domu M., ur. (...) w W. , skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu w sprawie o sygn. akt II K 562/17 pkt wł. 1 z dnia 19.10.2017 r. z art. 178a § 4 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok łączny),

z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 13.08.2018 r.

II.  na podstawie art. 80 § 1 kk wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 20.06.2020 r.,

III.  na podstawie art. 159§1 kkw w związku z art. 72 § 1 pkt 5 i 8 kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

zobowiązania do przestrzegania porządku prawnego

zobowiązania do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

UZASADNIENIE

Skazany wniósł o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Sąd zważył:

Wniosek jest zasadny na obecnym etapie postępowania wykonawczego.

Aktualnie skazany odbywa karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w S.. Prezentuje właściwe postawy i zachowania. Był dwa razy nagrodzony, nie był karany dyscyplinarnie. Jest zatrudniony nieodpłatnie w systemie bez konwojenta, oprócz tego udziela się w pracach porządkowych na rzecz oddziału mieszkalnego. W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu ukończył program podstawowej psychoterapii uzależnienia, efekty terapii oceniono pozytywnie. Na temat popełnionego przestępstwa oraz trybu życia przed osadzeniem wypowiada się dość krytycznie.

Przedstawione wyżej uwagi pozwalają na stwierdzenie, że obie prognozy, tak penitencjarną, jak i społeczno-kryminologiczną można określić jako ostrożnie pozytywne. Biorąc pod uwagę odbycie przez skazanego kary w dużym jej rozmiarze, bo z orzeczonego 1 roku i 2 miesięcy do jej końca pozostało niespełna półtora miesiąca, stwierdzić należy, że proporcje między wymiarem kary orzeczonej i odbytą jej częścią są już odpowiednie. Można już uznać, że zrealizowana została zasada właściwej odpłaty oraz zaspokojone zostało poczucie sprawiedliwości. Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego przyjęto, że lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia oddziaływania wychowawczego na K. P. jest poddanie go dozorowi w okresie próby w związku z warunkowym zwolnieniem, niż opuszczenie przez niego zakładu karnego po odbyciu kary w całości bez możliwości zapewnienia jakiegokolwiek nadzoru nad jego osobą. W ocenie Sądu daje to nadzieję na wdrożenie skazanego do przestrzegania porządku prawnego. Dla lepszego oddziaływania ze strony Sądu, postanowienie obwarowano obowiązkami i dozorem kuratora by mieć pewność, że skazany nie wejdzie ponownie w konflikt z prawem.

Wobec powyższego Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Sędzia:

Pouczenie

1.  Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2.  Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3.  Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd , który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5.  Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym , a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8.  Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE

I.  odpis postanowienia doręczyć:

a)  warunkowo zwolnionemu K. P.

b)  Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia

II.  Sprawę wpisać do wykazu III Wz ……/18 i III D ……/18

III.  odpis postanowienia przesłać:

a)  Sądowi Rejonowemu w Wieluniu – do akt sygn. II K 562/17 pkt wł 1

b)  Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego – 2 egzemplarze.

IV.  zawiadomić:

a)  Krajowy Rejestr Karny

Dnia 20.06.2018 r.

Przewodniczący – Sędzia:

Wykonano dnia ...........................