Sygn. akt III Ca 1269/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Jagura

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G.

przeciwko B. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 28 marca 2019 roku, sygn. akt I C 122/19

oddala apelację.