Sygn. akt XIII Ga 1783/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

(del.) SR Paweł Kowalczyk (spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

przeciwko pozwanemu (...) Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę kwoty 1.707,08 zł

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 lipca 2019 roku, sygn. akt XII GC 1731/18

oddala apelację.

( Krzysztof Wójcik) (Tomasz Bajer) (Paweł Kowalczyk)