Sygn. akt VIII Ga 193/20

POSTANOWIENIE

Dnia 12 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie: Przewodniczący sędzia Marcin Winczewski

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (S.)

przeciwko(...)w B. w restrukturyzacji

z udziałem nadzorcy sądowego pozwanego

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VIII GC 3445/18

postanawia:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.800,00 (tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

sędzia Marcin Winczewski

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r. zasądzono od (...) w B. w restrukturyzacji na rzecz (...) (S.) kwotę 56.450,76 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 maja 2018 r. do dnia zapłaty oraz zniesiono koszty postępowania pomiędzy stronami.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany. Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. (k. 206) profesjonalny pełnomocnik pozwanego został wezwany do uzupełnienia braków apelacji, poprzez: jej podpisanie, wskazanie, czy żąda uchylenia, czy zmiany wyroku wraz ze wskazaniem zakresu żądania, zwięzłe uzasadnienie apelacji, złożenie 2 odpisów apelacji oraz 2 odpisów pisma uzupełniającego jej treść, uiszczenie opłaty w kwocie 1.351,00 zł, w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia apelacji.

W odpowiedzi na wezwanie, pozwany złożył pismo z dnia 19 sierpnia 2019 r. (wyłącznie w 1 egzemplarzu) wraz z uzupełnioną apelacją (wyłącznie z 1 odpisem).

Apelacja w rozpoznawanej sprawie została wniesiona w dniu 26 lipca 2019 r. (k. 205), stąd miarodajne dla jej oceny są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, o treści obowiązującej sprzed daty wejścia w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Stosownie do art. 373 zd. 1 k.p.c., w tym brzmieniu, Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w sprawie. Należy bowiem podkreślić, iż zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. pełnomocnik pozwanego został wezwany do uzupełnienia braków apelacji, m.in. poprzez nie tylko podpisanie złożonej już apelacji, ale również złożenie 2 odpisów apelacji oraz 2 odpisów pisma uzupełniającego jej treść. Jest to oczywiste, jeśli weźmie się pod uwagę, iż z uwagi na otwarcie postępowania układowego wobec pozwanego, na zasadzie art. 277 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), z mocy prawa do postępowania wstąpił nadzorca sądowy pozwanego, któremu przecież przysługują uprawnienia interwenienta ubocznego (art. 277 ust. 2 ustawy), a więc należy mu również doręczać środki zaskarżenia. Tego, jasnego wezwania pozwany nie wypełnił, załączając oprócz apelacji wyłącznie jeden jej odpis i nie załączając jakiegokolwiek odpisu pisma z dnia 19 sierpnia 2019 r., stanowiącego przecież jej uzupełnienie. Z tego względu, nie uzupełniono braków formalnych apelacji, a jej odpis nie mógł zostać doręczony nadzorcy sądowemu.

Z uwagi na powyższe, na zasadzie art. 373 zd. 1 k.p.c., Sąd odrzucił apelację pozwanego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 i art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c., a także w zw. z § 2 pkt 4 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.).

sędzia Marcin Winczewski