Sygn. akt VIII U 761/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca

Sędzia SO Grażyna Łazowska

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy odwołania A. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o świadczenie postojowe

w związku z odwołaniem A. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 19 maja 2020r. Nr (...)-D

postanawia

1)  podjąć zawieszone postępowanie,

2)  umorzyć postępowanie,

3)  wniosek ubezpieczonej o odsetki ustawowe przekazać organowi rentowemu do rozstrzygnięcia.

(-) Sędzia SO Grażyna Łazowska

Sygn. akt VIII U 761/20

UZASADNIENIE

Decyzją z 19 maja 2020r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Z. odmówił A. P. prawa do świadczenia postojowego, gdyż ubezpieczona została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako pracownik od 19 listopada 2018r. u płatnika: Firma Handlowo Usługowa (...).

Odwołanie od decyzji wniosła ubezpieczona A. P. podnosząc,
że z tytułu zatrudnienia u ww. płatnika organ rentowy odmówił jej świadczenia macierzyńskiego uznając, że zatrudnienie to miało charakter pozorności co stwierdził Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie o sygn. VIII U 979/19. Ponieważ pozostała w ten sposób pozbawiona zabezpieczenia na czas macierzyństwa była zmuszona wykonywać pracę w ramach samozatrudnienia – w formie prowadzenia zakładu stomatologicznego, który musiała zamknąć. To spowodowało złożenie wniosku będącego przedmiotem odwołania. Odwołująca wniosła także o naliczenie odsetek ustawowych tytułem nieterminowego spełnienia świadczenia.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania podtrzymując stanowisko zajęte w decyzji skarżonej oraz wniósł o zasądzenie od odwołującej na rzecz tego organu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Organ rentowy wniósł także o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy zawisłej przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach o sygn. III AUa 220/20. Organ rentowy podał, że po zakończeniu postępowania apelacyjnego – w przypadku prawomocnego stwierdzenia, że odwołująca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych – wyda decyzję zmieniającą – stąd uzasadniony i konieczny jest wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania od decyzji z 2019r.

Uznając wniosek organu rentowego o zawieszenie postępowania za zasadny Sąd postanowieniem z 22 lipca 2020r. na podstawie art.177§1 pkt 1 k.p.c. zawiesił postępowanie.

W piśmie procesowym z 29 lipca 2020r. organ rentowy wniósł o umorzenie postępowania podnosząc, że wydał w stosunku do ubezpieczonej decyzję, którą uchylił sporną decyzję z 19 maja 2020r.

Decyzją z 21 lipca 2020r. organ rentowy na podstawie art.83 ust.6 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych uchylił w całości decyzję z 19 maja 2020r.

Sąd zważył, co następuje:

Z uwagi na fakt, że organ rentowy decyzją z 21 lipca 2020r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję z 19 maja 2020r. odmawiającą prawa do świadczenia postojowego z wniosku odwołującej z 9 kwietnia 2020r., Sąd kolejno podjął zawieszone postępowanie i następnie postępowanie to umorzył jako bezprzedmiotowe, zgodnie z art.355 k.p.c., o czym orzekł kolejno w pkt 1 i 2 postanowienia.

W myśl powołanego przepisu Sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

W punkcie 3 postanowienia Sąd przekazał do rozpoznania organowi rentowemu nowy wniosek ubezpieczonej o odsetki ustawowe, a to po myśli art. 477 10 § 2 k.p.c., który stanowi,
że jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy,
sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

(-) sędzia Grażyna Łazowska