Sygn. akt VIII Cz 333/20

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VIII Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)w W.

przeciwko P. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 7 lipca 2020r.

sygn. akt IC 2914/19

postanawia: odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Toruniu odrzucił apelację pozwanego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany.

Zarządzeniem z dnia 23 lipca 2020 r., doręczonym pozwanemu w dniu 3 sierpnia 2020r., pozwany został wezwany do usunięcia braków formalnych i fiskalnych zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Mimo upływu w dniu 10 sierpnia 2020 r. zakreślonego terminu, pozwany braków nie usunął.

W takiej sytuacji zażalenie, na mocy art. 373 §1 k.p.c. w zw. z art. 397§3 k.p.c., podlegało odrzuceniu.