Sygn. akt III Ca 1061/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędzia SO Sławomir Zieliński

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W., Oddział w R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 29 maja 2013 roku

sygn. akt I C 278/12

oddala apelację.