Sygn. akt VIII U 4714/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : stażysta Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 roku w Łodzi

sprawy J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

o wysokość emerytury i o wysokość kapitału początkowego

na skutek odwołania J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 9 września 2019r. Znak (...)-2019 oraz

z dnia 10 września 2019r. Znak (...)

1.  zmienia zaskarżone decyzje i zalicza J. K. do stażu pracy jako okres składkowy okres zatrudnienia od 24.09.1974 roku do 15.02.1975 roku w Sieci Badawczej Ł. (...) Instytucie (...) w T. przy przyjęciu wynagrodzenia za pracę w tym okresie:

- od 24.09.1974 roku do 30 września 1974 roku w wysokości proporcjonalnej do miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych;

- od 1.10.1974 roku do 15 lutego 1975 roku w wysokości 12 (dwunastu) złoty za godzinę przy założeniu pełnego wymiaru czasu pracy w tym okresie;

2.  oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu.

Sędzia Jacek Chrostek