Sygn. akt VIII Ua 43/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Olejniczak-Kosiara (spr.)

Sędziowie: Sędzia Anna Przybylska

Sędzia Zofia Falkowska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy B. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenia rehabilitacyjne

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt X U 588/19

1.  oddala apelację;

2.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego E. W. kwotę 73,80 (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni przez pełnomocnika z urzędu za II (drugą) instancję.

Sędzia Anna Przybylska Sędzia A. K. Sędzia Zofia Falkowska