Sygnatura akt II AKa 127/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Robert Zdych

Sędziowie: SO del. do SA Agnieszka Połyniak (spr.)

SA Piotr Kaczmarek

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora (...) Ryszarda Walkiewicza

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r.

sprawy z wniosku J. G.

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

na skutek apelacji wniesionej przez wnioskodawcę

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 28 stycznia 2020 r. sygn. akt III Ko 324/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że kwotę odszkodowania należnego J. G. zasądzoną od Skarbu Państwa w punkcie I części rozstrzygającej podwyższa do 5.331,47 zł (pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 47/100);

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza na rzecz wnioskodawcy J. G. od Skarbu Państwa 240 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym;

IV.  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

del. Agnieszka Połyniak

Robert Zdych

Piotr Kaczmarek