Sygn. akt III Cz 1315/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Magdalena Balion – Hajduk

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa T. K.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

od postanowienia zawartego w punkcie 3 postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt II C 202/17

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nie obciążać pozwanej kosztami postępowania zażaleniowego.

SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion –Hajduk SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. III Ca 1315/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w wyroku z dnia 15 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Rybniku przychylił się na mocy art. 395 § 2 k.p.c. do zażalenia powoda na postanowienie o kosztach zawarte w wyroku z 9 maja 2019r., uznając zażalenie za oczywiście uzasadnione i zasądził koszty zastępstwa procesowego w kwocie 360zł w miejsce kwoty 900zł. Tytułem kosztów postępowania zażaleniowego Sąd na mocy art. 98 k.p.c. zasądził od pozwanej na rzecz powoda 120 zł.

Pozwana w zażaleniu na postanowienie w zakresie obciążenia jej kosztami postępowania zażaleniowego zarzuciła naruszenie art. 98 § 1 k.p.c. i art. 102 k.p.c., wskazując że doszło do omyłki sądu, co spowodowało uchylenie postanowienia o kosztach i tej sytuacji winien znaleźć zastosowanie art. 102 k.p.c.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej zasługiwało na uwzględnienie.

Art. 98 k.p.c. statuuje zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca proces zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zasada ta może jednak doznać wyłomu w wypadkach szczególnie uzasadnionych, w których stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 102 k.p.c., Sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Art. 102 k.p.c. urzeczywistniający zasadę słuszności, jako wyjątkowy nie konkretyzuje „wypadków szczególnie uzasadnionych”, toteż ich kwalifikacja należy do Sądu, który winien mieć na względzie całokształt okoliczności konkretnej sprawy i zasady współżycia społecznego. Do kręgu okoliczności branych pod uwagę przez Sąd przy ocenie przesłanek z art.102 k.p.c. należą zarówno fakty związane z samym przebiegiem procesu, jak i będące na „zewnątrz” procesu, zwłaszcza dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony (zob. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, tom I, pod red. prof. dr hab. T. Erecińskiego, WP LexisNexis, Warszawa 2002, k.268).

W aspekcie przywołanych kryteriów uznać należy, że w sprawie wystąpił wypadek szczególnie uzasadniony, przemawiający za nieobciążaniem pozwanej kosztami odwoławczymi albowiem to Sąd wadliwie orzekł o kosztach i przychylił się do zażalenia strony jako oczywiście uzasadnionego. Obciążanie kosztami postępowania zażaleniowego pozwanej, od której zachowania rozstrzygnięcie to nie zależało mieści się w kategorii wypadku szczególnie uzasadnionego w rozumieniu art. 102 k.p.c.

Sąd Okręgowy, biorąc powyższe pod uwagę, na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Gabriela Sobczyk