Sygn. akt III Cz 841/19

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Gorlicach

przeciwko dłużnikowi W. S.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie R. B. – zajęcie wynagrodzenia dłużnika w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2016r. (sygn. akt Kms 65/16)

na skutek zażalenia dłużnika W. S.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt II Co 3443/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 841/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej postanowieniem z dnia 24 listopada 2017r. odrzucił skargę dłużnika W. S. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie R. B., stwierdzając, że dłużnik nie uiścił opłaty od skargi.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik domagając się jego uchylenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy zobowiązany był do zweryfikowania poprawności odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 785, dalej KswscU) do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 KswscU opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ppkt d opłacie podlega skarga na czynności komornika.

Skarżący opłaty od skargi nie uiścił. Dostrzeżone w ten sposób braki fiskalne winny być uzupełnione w trybie określonym art. 130 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., co w niniejszym postępowaniu zostało dochowane.

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2017r. dłużnik został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi w postaci opłaty w wysokości 100 zł - w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.

W przepisanym terminie dłużnik nie uiścił opłaty. Wobec powyższego, skarga wciąż była dotknięta brakami formalnymi umożliwiającymi nadanie jej prawidłowego biegu, co w świetle art. 767 3 § 1 k.p.c., czyniło zasadnym jej odrzucenie.

Z tych względów zażalenie podlegało oddaleniu po myśli art. 385 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz