Sygn. akt VIII U 1643/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Barbara Kempa

Protokolant - sekr. Sądowy P. C.

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 roku

na rozprawie

sprawy M. J. - (...) w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem M. G., P. W., J. W.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania M. J. - (...) w Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.:

a)  numer (...) z dnia 21 listopada 2016 roku znak (...)- (...) dotyczącej J. W.;

b) numer (...) z dnia 21 listopada 2016 roku znak (...)- (...)

dotyczącej P. W. ;

c)  numer (...) z dnia 16 listopada 2016 roku znak (...)- (...)

dotyczącej M. G.

1.  oddala odwołania;

2.  zasądza od M. J. - (...) w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego: kwotę 2070 ( dwa tysiące siedemdziesiąt) złotych – za pierwszą instancję i kwotę 720 ( siedemset dwadzieścia) złotych – za drugą instancję.