Sygn. akt III Cz 337/20

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda (spr.)

Sędzia Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2020 roku w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej wierzyciela Sądu Rejonowego w Gorlicach

przeciwko dłużnikowi W. S.

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie R. B. pod sygn. akt Km 65/16

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność komornika sądowego

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z 7 maja 2019 roku, sygn. akt II Co 3036/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 337/20

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem, wydanym na podstawie art. 767 3 k.p.c. Sąd Rejonowy odrzucił skargę dłużnika na czynność komornika. W uzasadnieniu wskazał, że dłużnik nie wykonał w terminie wezwania do uiszczenia opłaty od skargi.

Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik wnosząc o jego uchylenie i zarzucając, że postanowienie rażąco narusza prawo. Domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 767 § 3 k.p.c., skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność której zaniechano jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Nadto z treści art. 3 ust. 2 pkt 8d w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 90 poz. 594 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonana wezwania przez Sąd Rejonowy wynikało, że od skargi na czynność komornika pobierana była opłata stała w kwocie 100 złotych. Wreszcie, zgodnie z art. 767 3 k.p.c., sąd odrzuca nieopłaconą skargę.

Z akt sprawy wynika, że dłużnik 18 października 2017r. został wezwany do uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł od skargi na czynności komornika. Wezwanie określało termin wykonania zobowiązania i rygor jaki będzie zastosowany w razie jego niewykonania. Pomimo tego dłużnik nie uiścił wymaganej opłaty w zakreślonym terminie. Z tych względów skarga powinna zostać odrzucona.

Reasumując, zażalenie było nieuzasadnione i dlatego Sąd odwoławczy na zasadzie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym wymienionego przepisu, a to na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1469 ze zmianami) – orzekł jak w sentencji.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz