Sygn. akt IX U 520/19

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Olechnowicz

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania K. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o jednorazowego odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

postanowił:

zamknąć rozprawę.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

16.10.2020 r.