Sygn. akt III Cz 682/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego: Andrzej Dyrda

Sędziowie Sądu Okręgowego: Henryk Brzyżkiewicz

Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G.

przeciwko D. K.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim

z dnia 1 kwietnia 2019r., sygn. akt I Co 359/19

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wodzisławiu Śląskim pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 682/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu na rzecz następcy prawnego. W uzasadnieniu wskazał, że załącznik, w którym widnieje przelewana wierzytelność, nie ma formy przewidzianej w art. 788 § 1 k.p.c. Dlatego uznał, że przedłożone dokumenty nie mogły stanowić podstawy do nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wnioskodawca, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że wierzyciel nie sprostał wymogom stawianym przez ten przepis, podczas gdy poświadczenie notarialne podpisów obejmowało umowę cesji oraz wyciąg z załącznika; zarzucił także błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty nie wskazują w sposób wystarczająco precyzyjny, że lista wierzytelności będąca załącznikiem do umowy została zawarta w formie dokumentu z podpisami notarialnie poświadczonymi

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pełnomocnik wnioskodawcy dołączył do wniosku wyciąg z umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji z 19 maja 2017 r. /k. 10-11./, z której wynika, że doszło do ich cesji, a wierzytelności zostały przelane na rzecz wnioskodawcy i szczegółowo oznaczone w załączniku. Dokumenty są rozłączone, zostały poświadczone jako zgodne z oryginałami przez pełnomocnika wnioskodawcy, dołączono również poświadczenie podpisów pod tym dokumentem /k. 12/ oraz potwierdzenie zgodności wyciągu z okazanymi dokumentami /k. 12v/. Nie został przedstawiony załącznik do samej umowy z 19 maja 2017 r., natomiast wnioskodawca przedstawił wyciąg z tej umowy z załącznikiem sporządzony przez notariusza (k. 9 — 9v). Wskazuje on na to, że konkretna wierzytelność została przeniesiona, a podpisy pod załącznikiem zostały złożone i poświadczone notarialnie.

Sąd Rejonowy oceniając stan faktyczny nie brał pod uwagę wszystkich dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, a poświadczonych przez jego pełnomocnika jako zgodnych z oryginałem; skupił się na interpretacji poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu sporządzonego przez notariusza, w którym widnieje konkretna wierzytelność. Niemniej jednak z tego wyciągu sporządzonego przez notariusza, w porównaniu z dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawcę, a poświadczonych jako zgodne z oryginałem przez jego pełnomocnika, wyraźnie wynika w jakim zakresie doszło do cesji wierzytelności i jaka była forma tych dokumentów.

Dlatego też zarzuty zażalenia są zasadne, gdyż w dacie wydawania zaskarżonego postanowienia zachodziły podstawy do nadania klauzuli wykonalności, n podstawie art. 788 § 1 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 795 § 2 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., art. 108 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c., należało orzec jak w sentencji.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy weźmie pod uwagę także zmianę przepisów dokonaną ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469) i wyda orzeczenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Sąd Okręgowy, w postępowaniu zażaleniowym, tych zmian nie może uwzględniać, a to zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz