Sygn. akt VIII Ga 799/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Budzyńska

Sędziowie: SO Robert Bury

SO Rafał Lila

po rozpoznaniu 25 września 2020 roku w S.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej we W.

przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 16 lipca 2019 roku, XI GC 306/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 450 zł (czterystu pięćdziesięciu złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Robert Bury SSO Anna Budzyńska SSO Rafał Lila

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)

SSO Robert Bury