Wyrok sprostowano postanowieniem z dnia 7 października 2020 roku w ten sposób, że po słowach „uchyla zaskarżony wyrok” dodano „znosi postępowanie w zakresie rozprawy w dniu 3 kwietnia 2019 r.”

Kierownik Sekretariatu

VIII Wydziału Gospodarczego

Emilia Marchewka

Sygn. akt VIII Ga 819/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Sędziowie SO Patrycja Baranowska

SO Jarosław Łazarski

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GC 1340/18

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Jarosław Łazarski Agnieszka Górska Patrycja Baranowska