Sygn. akt: III Ca 1385/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. Ł.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 13 marca 2019r., sygn. akt I C 340/17

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. w ten sposób, że początkową datę biegu odsetek ustawowych od kwot: 20000 zł i 974 zł określa na dzień 25 maja 2017r. w miejsce 17 sierpnia 2017r.;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego należnymi pozwanemu.