Sygn. akt III Ca 655/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Bożena Rządzińska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko A. K. i M. K.

o zapłatę

oraz z powództwa wzajemnego A. K. i M. K.

przeciwko G. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda głównego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 28 grudnia 2018 r. sygn. akt VIII C 2075/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach II.1. i II.3 w ten sposób, że:

a)  w punkcie II.1. kwotę 8 110 (osiem tysięcy sto dziesięć) złotych obniża do kwoty 630 (sześćset trzydzieści) złotych;

b)  punktowi II.3. nadaje treść: zasądza od A. K. i M. K. solidarnie na rzecz G. K. kwotę 1 432 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa) złote tytułem zwrotu części kosztów postępowania;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od A. K. i M. K. solidarnie na rzecz G. K. kwotę (...) (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu części kosztów postępowania apelacyjnego.