Sygn. akt: III Ca 1508/19

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku A. W.

z udziałem D. D.

o zniesienie współwłasności

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 16 kwietnia 2019r., sygn. akt I Ns 810/15

postanawia:

1.oddalić apelację;

2.ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.