Sygn. akt III Ca 475/19, III Cz 471/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński (ref.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko M. R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 września 2018 roku, sygn. akt II C 164/18

oraz zażalenia pozwanego od punktu 2. tegoż wyroku

1/. oddala apelację,

2/. oddala zażalenie.