Sygn. akt XIII Ga 872/19

POSTANOWIENIE

Dnia 6 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Marzena Eichstaedt

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) w W.

z udziałem D. S.

o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 23 stycznia 2019 roku, sygn. akt V Gzd 8/18

postanawia:

oddalić apelację.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Marzena Eichstaedt

ZARZĄDZENIE

(...)

611.2020r.